Czy inspektor będzie mógł nakazać zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę?
\

Grupa posłów PIS przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wyposażenie inspektorów pracy w możliwość nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy.

Inspektor pracy nie będzie musiał wytaczać (tak jak jest to obecnie) powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, lecz od razu będzie mógł nakazać – w oparciu o dokonane ustalenia – zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Pracodawcy będzie z kolei przysługiwał środek odwoławczy na zasadach ogólnych.

Projekt zakłada wejście w życie zmiany po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Więcej: orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-216-2012/$file/7-020-216-2012.pdf

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 maja 2012 r.

Data publikacji: 10 maja 2012 r.