Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy funkcjonariuszom Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej - nadciśnienia z powikłaniami wielonarządowymi?

W rozporządzeniu w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie nie wymieniono nadciśnienia, natomiast rozporządzenie w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej zawiera to schorzenie. Rozporządzenia te są sprzeczne - jedno uwzględnia nadciśnienie, drugie - nie.

Odpowiedź:

Funkcjonariuszowi Służby Więziennej w obecnym stanie prawnym nie przysługuje odszkodowanie z tytułu nadciśnienia tętniczego z powikłaniami wielonarządowymi jako choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 z późn. zm.) – dalej u.s.w. funkcjonariusz, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu otrzymuje jednorazowe odszkodowanie. W razie śmierci funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby odszkodowanie otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny (małżonek funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólnym pożyciu, a w dalszej kolejności dzieci oraz rodzice funkcjonariusza, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniały/spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej). Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 118 ust. 18 u.s.w. Minister Sprawiedliwości, w dniu 11 sierpnia 2010 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. Nr 147, poz. 989). Określa ono katalog 21 chorób, jednakże nie ma w nim nadciśnienia tętniczego z powikłaniami wielonarządowymi.

Niezależnie od powyższego, na podstawie delegacji ustawowej z art. 118 ust. 19 u.s.w., Minister Sprawiedliwości, w dniu 28 października 2014 r., wydał rozporządzenie w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1499). W przepisie tym, pod pozycją nr 201 załącznika, zawarto nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi.

Jak słusznie zauważono w pytaniu, brak jest spójności pomiędzy powyższymi przepisami. Należy jednak zauważyć, że pierwszy akt prawny określa wykaz chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie, w związku z czym, to od jego przepisów uzależnione jest prawo do świadczeń odszkodowawczych. Jeżeli więc w rozporządzeniu tym nie ujęto przedmiotowego schorzenia, komisja lekarska, do której zostanie skierowany funkcjonariusz, u którego podejrzewa się taką chorobę, może co najwyżej orzec u niego procentowy uszczerbek na zdrowiu, natomiast organ odszkodowawczy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej (Dz. U. Nr 142, poz. 957), nie ma podstaw do wypłaty świadczenia odszkodowawczego.

Można jedynie domniemywać, że taki stan prawny wynika z przeoczenia autorów omawianych przepisów (a zwłaszcza tego aktualniejszego), którzy dodając przedmiotowe schorzenie na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, nie zmienili (nie uzupełnili) istniejącego wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 29 grudnia 2014 r.