Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy egzamin sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia okresowego bhp może być przeprowadzony za pomocą aplikacji google w formie testu online?Szkolenie okresowe ma formę samokształcenia kierowanego.

Odpowiedź:

Egzamin, mimo przyjętej formy samokształcenia kierowanego, powinien być przeprowadzony przed komisją.

Uzasadnienie:

Według § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie (...) oraz szkolenie okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia (...) oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Powołany przepis nie dopuszcza stosowania poczty ani Internetu do sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia okresowego bhp - wskazuje jednoznacznie: "egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia".

Jerzy Fijołek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 23 stycznia 2015 r.