Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy drewniaki mogą być stosowane jako obuwie robocze przez personel szpitala?

Na jakich stanowiskach pracy?

Jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedź:

Drewniaki ze względu na swoją konstrukcję (brak zabudowanej pięty, brak amortyzacji w części piętowej, najczęściej brak urzeźbionej podeszwy o cechach antypoślizgowych), materiały, z jakich zostały wykonane (drewno, ewentualnie z gumowaną podeszwą), a także ze względu na niestabilną konstrukcję nie mogą być traktowane jako buty zawodowe (robocze), dla których wymagania określa norma PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe. Obuwie zawodowe (robocze) powinno posiadać cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w miejscach pracy. Obuwie zawodowe przeznaczone jest do codziennego użytkowania, w miejscach i na stanowiskach pracy, gdzie nie wymaga się ochrony palców stóp. Wymieniona norma wymaga dla obuwia zawodowego (roboczego) zabudowanej pięty, właściwości antyelektrostatycznych obuwia, absorpcji energii w części piętowej obuwia oraz dla niektórych prac: urzeźbionej podeszwy, odporności na przebicie, przepuszczalności i absorpcji wody, wodoszczelności obuwia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 237(8) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 237(6) § 1 i art. 237(7) § 1 k.p. oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Zgodnie z art. 237(7) § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; 2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. Przepisy art. 237(11a) § 1 k.p. stanowią, iż pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bhp, w tym (pkt 4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Odpowiedź nie przesądza, czy drewniaki mogą być noszone przez personel szpitala, a jedynie, czy drewniaki mogą być traktowane jako obuwie robocze. Pracodawca może, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, dopuścić stosowanie drewniaków, ale nie jako obuwia roboczego (chyba że drewniaki spełnią wymaganie normy dla obuwia roboczego). Mogą to być miejsca pracy, w których wypadek spowodowany poślizgnięciem się lub wywinięciem się stopy (śliskie, uszkodzone nawierzchnie) jest mało prawdopodobny. Można tu zastosować przepis art. 237(7) § 2 k.p. - pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp. Przepis ten, zgodnie z § 3 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca (§ 4) ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 31 marca 2015 r.