Pracownik w dniu 1 lipca 2010 r. złożył podanie o dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych. Pracownik naukę na studiach podyplomowych rozpocznie we wrześniu. Jak interpretować zmianę art. 1031 k.p., która weszła w życie 16 lipca 2010 r. Czy w tym przypadku należy zastosować przepisy nowego art. 1031 k.p. czy może wcześniej obowiązujące? Ile urlopu i jakiego rodzaju należy udzielić pracownikowi (jeśli płatny to w jaki sposób)? Czy przyznane dofinansowanie będzie opodatkowane i oskładkowane? Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 1031 § 2 k.p. czy może art. 1036 k.p.?


Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655), do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem jej wejścia w życie (a więc przed 16 lipca 2010 r.), stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r., a więc zawarte w przepisach rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472). Przepisy nie precyzją jednak, co należy rozumieć przez rozpoczęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wydaje się więc zasadnym stosowanie interpretacji językowej, a z pytania wynika, że pracownik rozpocznie naukę we wrześniu, a więc już według nowych zasad określonych w art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.
Tymczasem zgodnie z art. 1032 k.p. płatny urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Skutkuje to tym, że według nowych zasad w przypadku studiów podyplomowych co do zasady urlop szkoleniowy nie przysługuje, chyba że studia podyplomowe kończyłyby się egzaminem potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wtedy byłoby 6 dni. Urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dotyczy studiów, a nie studiów podyplomowych.
Należy przy tym zaznaczyć, iż nowe przepisy wyróżniają naukę z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (art. 1031 k.p.). Jeżeli nauka odbywałaby się na innych zasadach (nie z inicjatywy pracodawcy i bez jego zgody) pracownik mógłby liczyć wyłącznie na urlop bezpłatny i zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 1036 k.p.). Wszystko zależy od tego, czy pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.
Dofinansowanie uzyskane przez pracownika jest zwolnione od podatku i składek ZUS na mocy odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106).