Odpowiedź

Szkolenia dla pracowników świadczących pracę w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, również w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, odbywają się co do zasady w ramach obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bhp (szkolenia ATEX są często organizowane jako specjalistyczne szkolenia odrębne – nie można jednak wykluczyć, że będą one częścią szkolenia bhp). Szkolenia bhp są organizowane z określoną częstotliwością, a fakt ich przeprowadzenia jest dokumentowany w programach szkolenia czy dziennikach zajęć. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca organizował krótkie szkolenia wewnętrzne w zakresie wybranych zagadnień – w tym problematyki ATEX, poza typowym cyklem szkoleń bhp. W takim wypadku należy przyjąć, że można odstąpić od szczegółowego dokumentowania szkoleń. Takie dodatkowe szkolenia nie są bowiem typowymi szkoleniami bhp, do których stosuje się formy dokumentowania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Niezależnie od powyższego, warto zadbać o możliwie dokładną dokumentację każdego szkolenia – nawet prowadzonego poza oficjalnym cyklem szkoleń. Każde dodatkowe szkolenie oraz dokumentacja z nim związana jest okolicznością przemawiającą na korzyść pracodawcy – zwłaszcza w toku kontroli PIP, prowadzącej kontrole z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym w związku z wypadkiem przy pracy.

Uzasadnienie

Bezpieczne wykonywanie pracy wymaga należytego poziomu wiedzy z zakresu przepisów, zasad bhp, zagrożeń w miejscu pracy. Kwestię szkoleń bhp regulują szczegółowo przepisy r.s.b.h.p. Szkolenie bhp obejmuje m.in.: tematykę związaną z zasadami postępowania w razie wypadku przy pacy oraz awarii lub pożaru (w tym kwestie ochrony przeciwpożarowej). Dodatkowo zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931), pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bhp. Szkolenia ATEX dotyczą problematyki ochrony przeciwwybuchowej oraz dyrektyw ATEX i adresowane są do osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, w tym do kadry menadżerskiej, kadry technicznej i osób odpowiedzialnych za bhp w zakładzie.

Zasadą wynikającą z § 5 pkt 6 r.s.b.h.p., jest prowadzenie dokumentacji ze szkoleń w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Powyższe obowiązki dotyczą co do zasady tylko szkoleń bhp realizowanych w oparciu o r.s.b.h.p. Jeżeli zatem szkolenie z tematyki ATEX jest prowadzone z inicjatywy pracodawcy dodatkowo i odrębnie od typowego szkolenia bhp, należy przyjąć, że nie ma obowiązku jego dokumentowania na takich samych zasadach jak szkolenia bhp. Jeżeli natomiast miałoby się ono stać częścią szkolenia bhp, wówczas będzie dokumentowane na zasadach ogólnych wynikających z r.s.b.h.p.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów