Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy do obsługi wózków podnośnikowych w systemie tzw. wysokiego składowania potrzebne są kwalifikacje inne niż do obsługi zwykłych wózków widłowych?

Odpowiedź:

Wózki jezdniowe, według kryterium uprawnień do obsługi i konserwacji, podzielone zostały na trzy kategorie: III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane; II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych; I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podziałem na rodzaje wózka specjalizowanego: 1) w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, 2) w tym ze zmiennym wysięgiem. Każda z tych kategorii wymaga osobnych uprawnień.

Uzasadnienie:

Prawdopodobnie, wózek, którego dotyczy pytanie, użytkowany w magazynie wysokiego składowania jest wózkiem specjalizowanym z wysięgnikiem (grupa I WJO), natomiast „zwykły wózek widłowy” należy do wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (grupa II WJO). W takim przypadku operator posiadający uprawnienia obsługi "zwykłego wózka widłowego" nie może obsługiwać wózka specjalizowanego w magazynie wysokiego składowania.

Załącznik nr 2 („Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji”) do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w poz. 13 wymienia wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Załącznik nr 1 („Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu”) do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), w grupie III „Maszyny do transportu pionowego” w poz. 12 wymienia wózki podnośnikowe z napędem spalinowym, w poz. 13 wózki podnośnikowe akumulatorowe, w poz. 14 wózki platformowe z napędem spalinowym, a w poz. 15 wózki platformowe akumulatorowe.

W § 1 pkt 6 lit. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) wymienione są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: 1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 31 marca 2015 r.