Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy defibrylatorów mogą używać tylko osoby przeszkolone w tym zakresie?

Odpowiedź:

W aktualnym stanie prawnym brak jest formalnych przeszkód w wykorzystaniu automatycznych defibrylatorów (tzw. AED) w celu ratowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez osoby nieposiadające przeszkolenia w jego obsłudze.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Zgodnie z przywołaną definicją pierwszej pomocy należy stwierdzić, iż należy ją rozumieć jako działania wykonywane przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia (tj. osobę niekoniecznie posiadającą jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy) przy wykorzystaniu m.in. odpowiednich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu. Tym samym nawet osoba nieposiadająca żadnych kwalifikacji w celu ratowania życia ma prawo do wykorzystania automatycznego defibrylatora (AED).

Zdaniem wielu specjalistów automatyczny defibrylator (AED) jest urządzeniem, którym może posługiwać się osoba nieposiadająca specjalnego przeszkolenia w zakresie jego obsługi, a to z uwagi na fakt, iż urządzenia te często charakteryzują się prostotą obsługi (osoba obsługujące AED wykonuje często jedynie polecenia wydawane przez urządzenie).

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2016 r.