Odpowiedź

Członek komisji bhp reprezentujący stronę pracowniczą nie musi być członkiem związku zawodowego, natomiast powinien być wskazany do pracy w tej komisji przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Uzasadnienie

W myśl art. 23712 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bhp jako swój organ doradczy i opiniodawczy.

Do zadań tej komisji, zgodnie z art. 23713 § 1 k.p., należy dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników (powołanie, wykaz członków oraz organizację pracy komisji bhp warto unormować wewnętrzną regulacją prawną, np. regulaminem, zarządzeniem itp.), jednakże wskazują, że w jej składzie powinni znaleźć się w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a z drugiej strony – przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników (art. 23712 § 1 i 2 k.p.).

Pracodawca powołując w danym zakładzie pracy komisję bhp, powinien zwrócić się do wszystkich działających na terenie zakładu pracy organizacji związkowych o wskazanie przedstawiciela (przedstawicieli) z zadaniem reprezentowania pracowników podczas posiedzeń komisji. Ze względów organizacyjnych warto od razu określić liczbę pracowników, którzy będą brali udział w pracach komisji (występując do organizacji związkowej z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela lub przedstawicieli do prac w komisji bhp warto z góry podać, ilu członków powinna ona wyznaczyć), tak aby dostosować tę liczbę do planowanej struktury komisji. Przepisy nie narzucają natomiast wymogu dotyczącego przynależności osoby reprezentującej stronę pracowniczą do którejś z działających u pracodawcy organizacji związkowych. Istotnym jest jedynie, aby wspomniane osoby były wskazane przez te organizacje.

Maciej Ambroziewicz

Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.