Tak zakłada senacki projekt ustawy, którym Senat zajmie się na trwającym posiedzeniu. Komisje: Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej chcą jednak odrzucenia projektu.

Członkowie rodziny prowadzący oddzielne gospodarstwo domowe mieliby nadal otrzymywać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł.

Natomiast osobom trzecim, niezwiązanym ze zmarłym więzami pokrewieństwa, a więc osobom fizycznym, upoważnionym podmiotom samorządowym, zakładom pracy i organizacjom pozarządowym, które sprawiły pogrzeb na mocy ustawy lub ze względów honorowych wobec niemożliwości jego sprawienia przez członków rodziny, miałby przysługiwać zwrot kosztów pogrzebu.

Projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zajmie się Senat na posiedzeniu w dniach 20-21 kwietnia 2017 r.

Źródło: Senat