Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach polityki społecznej wobec osób starszych. Działa od 2013 r. przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Do głównych jej zadań należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 


Jak powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, już Rada pierwszej kadencji wykazała się działaniami, które przełożyły się na konkretne decyzje rządowe. Wśród inicjatyw wymieniła m.in. przywrócenie wieku emerytalnego oraz waloryzacje kwotowo-procentową rent i emerytur, a także realizowane przez ministerstwo programy Senior Plus i Aktywność Społeczna Osób Starszych.

Według MRPiPS, nowopowstała Rada będzie stanowić forum otwartego dialogu o koncepcji, kształtowaniu i ustalaniu kierunków rozwoju polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek, a także administracji rządowej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie. 

 

Członków Rady powołuje minister, co poprzedzone jest ogłoszeniem o naborze na członków Rady. Członkowie Rady do spraw Polityki Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa cztery lata.