Kluczowe dla pracodawców regulacje nie zostały jednak wprowadzone. Nie zostało np. przedłużone funkcjonowanie ustawy antykryzysowej, której obowiązywanie wygasło z końcem ubiegłego roku.

Nie zostały poszerzone możliwości elastyczniejszej organizacji czasu pracy ani zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników.

Według Lewiatana, pojawiły się nowe bariery, wynikające z rozwiązań dotyczących Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Szybkie procedowanie tych regulacji spowodowało nierówne traktowanie różnych podmiotów prowadzących IKZE. Przykładowo PTE nie mogą utworzyć IKZE na bazie funduszu z wydzielonymi subfunduszami, są one zmuszone do ponoszenia części kosztów za transakcje giełdowe dokonywane poza granicami polski. Na każdorazową zmianę statutu dobrowolnego funduszu emerytalnego muszą uzyskiwać zgodę KNF.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl