Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Co powinna zawierać instrukcja BHP przy tomografie komputerowym?

Odpowiedź:

Instrukcja bhp dla pracowników (techników, pielęgniarek) wykonujących badania przy pomocy tomografu komputerowego powinna określać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy (np. przygotowanie urządzenia, przygotowanie pacjenta do badania itp.), zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy (ogólne zasady obsługi urządzenia, zasady ochrony radiologicznej personelu i pacjenta, czynności zabronione itp.), czynności do wykonania po jej zakończeniu (np. dezynfekcja sprzętu) oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników (np. skrócone postępowanie po ekspozycji zawodowej w przypadku zranienia ostrym narzędziem – igłą podczas podawania pacjentowi kontrastu).

Uzasadnienie:

W myśl art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Doprecyzowanie powyższej normy znajduje się w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Przepisy bhp nie precyzują, w jaki sposób i w jakiej postaci pracodawca powinien udostępniać pracownikom instrukcje. Może to nastąpić w tradycyjnej formie, tj. wywieszenia ich na danym stanowisku pracy (np. w pomieszczeniu sterowni tomografu komputerowego) albo zostać udostępnione w postaci elektronicznej (np. rozesłane e-mailem lub zamieszczone w intranecie, czyli wewnętrznej sieci komputerowej). Istotnym jest, aby każdy pracownik miał do nich stały dostęp.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 27 stycznia 2015 r.