Odpowiedź

Praca dorywcza to praca, która polega na doraźnym, tymczasowym, niestałym realizowaniu przejściowych ściśle określonych potrzeb pracodawcy.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. W związku z tym, dla wyjaśnienia zawartego w orzeczeniu lekarskim należałoby posiłkować się definicjami językowymi. W słowniku PWN odnajdziemy następujący opis słowa „dorywczy”: „podejmowany od czasu do czasu, tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba”. W słowniku synonimów wskazano m.in. następujące propozycje: „chwilowy, doraźny, nieregularny, niestały, niesystematyczny, nietrwały, okazjonalny, okresowy, periodyczny, przelotny, przygodny, tymczasowy”. Pojęcie pracy dorywczej jest zatem ściśle powiązane z organizacją pracy i konkretnym okresowym zapotrzebowaniem na realizacje zajęć dodatkowych, uzupełniających, niestałych. Może to być każda praca trwająca w krótkim czasie i niemająca charakteru powtarzalnego. Powtarzalność wykonywanych zajęć może być dopuszczalna, jednakże tylko pod warunkiem zachowania niestałości i tymczasowości rozwiązania (por. wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z 26.02.2015 r. w sprawie Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, C-238/14).
Potwierdzeniem powyższego może być § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, ze zm.), który pracę dorywczą definiuje jako ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeśli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów