Zgodnie z art. 185 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zwalniać na badania lekarskie pracownicę, która przedstawiła zaświadczenie potwierdzające jej ciążę, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.
Korzystanie z uprawnienia do kontrolowania stanu zdrowia w czasie ciąży wymaga spełnienia trzech warunków. Po pierwsze – pracodawca nie może mieć wątpliwości co do ciąży pracownicy (najlepiej więc przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które nie musi być wystawione na specjalnym druku). Po drugie – badanie musi być przeprowadzone w związku z ciążą. Po trzecie – nie ma możliwości wykonania badań poza godzinami pracy ciężarnej. Częstotliwość badań zależy od zaleceń lekarza, pracodawca nie może jej kwestionować. Nie może również stosować żadnych sankcji za częste nieobecności. Za czas nieobecności w pracy ciężarnej pracownicy przysługuje wynagrodzenie ustalane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
Źródło: Rzeczpospolita, Dobra Firma, 1 sierpnia 2009 r.