57 proc. badanych uznało, że związki zawodowe dobrze wyrażają interesy pracowników dużych zakładów, natomiast słabo - dużych firm prywatnych lub sieci handlowych. 63 proc. respondentów jest zdania, że pracownicy małych, prywatnych zakładów pracy nie mogą liczyć na to, że związki zawodowe będą dobrze reprezentować ich interesy. 68 proc. oceniło, że w najmniejszym stopniu związki zabiegają o interesy osób pozostających bez pracy.

Zarazem CBOS podał, że Polacy na ogół dobrze oceniają funkcjonowanie obecnie istniejących związków zawodowych. 41 proc. ankietowanych jest zdania, że ich działalność jest korzystna dla kraju. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych.

O tym, że działalność związków jest korzystna dla Polski w sondażu CBOS częściej mówiły osoby o poglądach prawicowych (51 proc.) niż respondenci deklarujący orientację lewicową (41 proc.) i centrową (38 proc.). "Nietypowe wydaje się także to, iż najbardziej przychylnie na działalność związków zapatrują się osoby bezrobotne (55 proc. ocen pozytywnych) – bardziej niż jakakolwiek grupa zawodowa spośród osób mających zatrudnienie" - czytamy w komunikacie z badania.

CBOS odnotował też, że oceny działalności związków zawodowych są lepsze wśród ich członków niż wśród respondentów, którzy do nich nie należą - co ośrodek uznał za zrozumiałe. 62 proc. ankietowanych należących do jakiegokolwiek związku zawodowego uważa, że obecna działalność związków zawodowych jako takich jest korzystna dla kraju; przeciwne zdanie ma 31 proc. tej grupy badanych.

Wśród osób mających pracę ale nienależących do związków, o korzystnym wpływie związków zawodowych na sytuację kraju jest przekonanych 43 proc. respondentów; jeszcze mniejszy jest odsetek osób podzielających ten pogląd wśród ogółu niepracujących, tj. m.in. emerytów, rencistów, uczniów i studentów, gospodyń domowych oraz osób bezrobotnych - to 38 proc. badanych.

55 proc. respondentów CBOS ocenia, że organizacje związkowe są mało efektywne w zakresie obrony interesów pracowniczych. "W porównaniu z pierwszą połową tego roku minimalnie obniżył się odsetek osób pozytywnie oceniających związki zawodowe – mniejsza liczba badanych (o 3 punkty procentowe) uważa, że ich działalność na forum publicznym jest korzystna dla kraju" - napisano w komunikacie z badania.

Według CBOS, mimo dostrzeganych wad ruchu związkowego, Polacy raczej dobrze oceniają funkcjonowanie istniejących obecnie związków zawodowych. 41 proc. jest zdania, że ich działalność jest korzystna dla kraju, natomiast 31 proc. sądzi, że nie służy ona dobrze jego interesom. 57 proc. respondentów chciałaby zwiększenia roli związków zawodowych w naszym życiu, uważa bowiem, że mają one zbyt mały wpływ na decyzje polityczne.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 5-12 września, w ramach ogólnego sondażu "Aktualne problemy i wydarzenia" na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.