Poprawa bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest jednym z priorytetów działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy ze względu na dużą wypadkowość w tym sektorze – podkreślił zastępca głównego inspektora Leszek Zając.
W 2011 roku PIP przeprowadziła 6698 kontroli na 3684 budowach, a w pierwszym półroczu br. 3462 kontroli na 1811 budowach. Kontrole ukierunkowane były na prace szczególnie niebezpieczne na wysokości i rusztowaniach, roboty ziemne i w wykopach, roboty remontowe i rozbiórkowe, roboty drogowe i mostowe.
– Budownictwo przoduje pod względem liczby wypadków śmiertelnych – mówił zastępca głównego inspektora pracy. – Odnotowujemy ponad 100 takich wypadków rocznie.
Największy problem w branży to upadki z wysokości. Główną przyczyną wysokiej wypadkowości jest brak nadzoru i tolerowanie odstępstw od zasad bhp. Niepokojące jest to, że często sami pracownicy bagatelizują zagrożenia.
Krzysztof Kowalik zaprezentował związkowcom wyniki prowadzonej przez PIP w ciągu ostatnich trzech lat kampanii społecznej w budownictwie.
Przewodniczący ZZ „Budowlani Zbigniew Janowski przekazał przedstawicielom inspekcji pracy podziękowania dla wszystkich inspektorów PIP za współpracę ze związkowcami i świadczoną dla nich pomoc. Zapowiedział, że przyszły rok będzie rokiem kampanii informacyjnej związku poświęconej bezpieczeństwu i ochronie pracy w budownictwie.
Rada przyjęła stanowisko ZZ „Budowlani” nt. stanu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w warunkach kryzysu w polskim sektorze budowlanym.