Jak wskazują dane BIEC, stopa bezrobocia rejestrowanego, po eliminacji wpływu czynników sezonowych, od drugiej połowy 2013 roku systematycznie się zmniejsza. "W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego co prawda wzrosła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 8,3 proc., jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o nieco ponad 0,1 pkt. proc. i wyniosła 8,2 proc." - wskazano w komunikacie.

Aktualnie pięć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku jego spadku, co - jak wskazują analitycy - zapowiada dalszą poprawę na rynku pracy.

"Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w grudniu ubiegłego roku oceniany negatywnie, nieco gorzej niż w listopadzie 2016 r., ale podobnie do ocen w analogicznych miesiącach 2014 i 2015 roku" - napisano. Jak dodano, towarzyszyła temu nieznaczna przewaga pozytywnych ocen nt. ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, a w rezultacie liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia zbilansowała się z tymi zapowiadającymi zwolnienia.

W komunikacie BIEC zwrócono uwagę, że przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących). Zwolnienia zapowiadają małe i średnie firmy. "W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów sprzętu transportowego, za wyjątkiem producentów samochodów osobowych, oraz w branży papierniczej. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży, niektóre firmy branży metalurgicznej i przetwarzania surowców niemetalicznych, oraz usługodawcy w zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń" - czytamy w informacji.

Z danych wynika, że w grudniu 2016 r. ponownie wzrosła liczba osób, które wyrejestrowały się z urzędów pracy. Pracę znalazło o ponad 9 tys. więcej osób niż przed miesiącem (wzrost o 9 proc.). Średniomiesięcznie w 2016 r. pracę znajdowało jednak nieco mniej osób niż w roku 2015 (spadek rzędu 6 proc.). Również w grudniu 2016 odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku (o około 20 proc.).

Dane za grudzień 2016 r. wskazują na niewielki wzrost liczby nowych bezrobotnych. W porównaniu do listopada 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowało się o blisko 8 tys. więcej osób. "Wszystko przemawia za tym, że obecny zwiększony napływ nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy ma głównie charakter sezonowy, tym bardziej, że liczba ofert pracy trafiających do PUP-ów od dłuższego czasu rośnie i jest najwyższa od ponad 20 lat" - czytamy.

Z informacji BIEC wynika, że w grudniu ub. roku odnotowano znaczący wzrost ofert pracy. W PUP-ach zarejestrowano o ponad 15 tys. więcej ofert pracy niż w listopadzie ub. roku (wzrost o 10 proc.), zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba ogłoszeń o pracy zwiększyła się o 21 proc. Liczba ofert pracy publikowanych w internecie również rosła w całym 2016 roku. Barometr Ofert Pracy był średnio o 18 proc. wyższy niż w roku poprzednim, co wskazuje, iż internetowych ofert zatrudnienia było najwięcej w historii tych badań.

Analitycy wskazują na wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy i zwiększenie szans zatrudnieniowych. Dane - ich zdaniem - oznaczają także silniejszą pozycję przetargową pracowników. "Istotny wzrost liczby wakatów dostępnych w urzędach pracy może sugerować zmianę jakościową w procesie rekrutacji pracowników oraz wykorzystywanie innych kanałów poszukiwania siły roboczej" - napisano.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała w grudniu 2016 r. o ok. 3 proc. Tendencję do systematycznego kurczenia się liczby zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy obserwujemy od połowy 2013 roku. Wzrosła liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych.

Najnowsze dane (za listopad ub. roku) wskazują na dalszy, choć bardzo nieznaczny spadek agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia. Analitycy są zdania, że zmiany te mogą sugerować powrót tendencji malejącej kwoty wypłaconych świadczeń, obserwowanej w ostatnich latach. Kluczowe w tym zakresie będą kolejne miesiące i dane zarówno na temat bezrobocia, jak jego struktury oraz wysokości wypłacanych zasiłków.(PAP)

kfk/ je/