Przeważająca większość (92,4%) przedsiębiorstw w UE jest sklasyfikowana jako mikroprzedsiębiorstwa. Ich znaczenie dla gospodarki europejskiej jest ogromne, odpowiadają one za 67,4% wszystkich miejsc pracy w Europie. Niemniej, jak wynika z raportów, 82% wszystkich urazów w miejscu pracy i 90% wszystkich wypadków śmiertelnych ma miejsce w mikroprzedsiębiorstwach.

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w zaktualizowanej sekcji poświęconej mikro- i małym przedsiębiorstwom można znaleźć nowe informacje na temat wyzwań stojących przed nimi w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy (BHP), jak również na temat OiRA – interaktywnego narzędzia online EU-OSHA, którego celem jest wsparcie mikro- i małych organizacji w procesie oceny ryzyka.

Biorąc pod uwagę znaczenie mikro- i małych przedsiębiorstw dla społeczeństwa i gospodarki UE, EU-OSHA realizuje duży projekt badawczy „SESAME” (od ang. Safe Small and Micro Enterprises – Bezpieczne małe i mikroprzedsiębiorstwa) w ciągu trzech lat (2014–17), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) w mikro- i małych przedsiębiorstwach w Europie.

Źródło: osha.europa.eu, stan z dnia 4 listopada 2016 r.