Bezrobotny zarejestruje się przez internet
\

Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Później dopełni formalności na wyznaczonym przez urząd pracy spotkaniu.

Tak wynika z ogłoszonego 26 listopada 2012 r. rozporządzenia z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299). Rozporządzenie przewiduje dwa sposoby elektronicznej rejestracji.

Pierwszą możliwością będzie rejestracja wstępna, w trakcie której bezrobotny wypełnia formularz elektroniczny przekazując za jego pośrednictwem dane potrzebne do rejestracji, a następnie dopełnia rejestracji na wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy spotkaniu.

Drugim sposobem rejestracji jest pełna rejestracja elektroniczna, z której będą mogły skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 11 grudnia 2012 r., jednakże przepisy dotyczące rejestracji przez Internet wejdą z dniem 27 maja 2013 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.