Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych przewidziało w 2014 r. 3403,5 mln zł, tj. o 140,4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Ze szkoleń i staży podnoszących kwalifikacje skorzystało już ponad 275 tys. bezrobotnych z całej Polski.

Staże dostępne są we wszystkich urzędach pracy. Od stycznia do października tego roku skorzystało z nich 206.680 osób. O staż mogą ubiegać się osoby bezrobotne, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. To osoby do 30. roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka, osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, bezrobotni wychowujący niepełnoletnie dzieci, niepełnosprawni bezrobotni, czy bezrobotni po odbyciu kary pozbawienia wolności. Staż może się odbyć u wskazanego przez starostę pracodawcy, w spółdzielni rolniczej lub prowadzącej działalność gospodarczą osoby fizycznej. Staż nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy, może jednak być wydłużony do 12, w przypadku młodych do 25. roku życia. Stażyście przysługuje stypendium w wysokości do 997,40 zł, czyli 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Szkolenia oferowane przez urzędy pracy są bezpłatne i otwarte, co oznacza, że mogą się o nie ubiegać wszystkie osoby bezrobotne. Dodatkowo w szkoleniach uczestniczyć mogą osoby pracujące, które są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie będącym w stanie upadłości. Dodatkowo, na szczególnych zasadach, korzystać ze szkoleń mogą osoby korzystające z pomocy społecznej. Od stycznia do października br. szkolenia rozpoczęło 68.330 osób z całej Polski. Osobom korzystającym ze szkolenia, w zależności od wieku, przysługuje zasiłek szkoleniowy lub stypendium. Urząd pracy może także pokryć koszty związane z kosztami przejazdu na miejsce szkolenia lub kosztami zakwaterowania.

Do końca września tego roku na staże i szkolenia urzędy pracy rozdysponowały 1.217.124 tys. zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.