Bezpieczeństwo i higiena w łańcuchach dostaw

Przedsiębiorstwa coraz częściej zlecają pewne zadania i procesy kontrahentom zewnętrznym. Jakie są konsekwencje szybko rosnącego znaczenia łańcuchów dostaw dla warunków pracy? Opublikowany niedawno raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rzuca nowe światło na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) w tych złożonych sieciach dostawców towarów i usług.

W raporcie zatytułowanym „Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w łańcuchach dostaw” poddano analizie istniejącą literaturę przedmiotu, a także polityki rządowe oraz studia przypadku, aby w ten sposób stworzyć przegląd możliwości zarządzania i promowania BHP w łańcuchu dostaw. Raport miał również służyć wskazaniu istniejących instrumentów i sposobów motywowania przedsiębiorstw do tego, by same dopingowały swoich dostawców i kontrahentów do stosowania dobrych praktyk w zakresie BHP.

Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w łańcuchach dostaw jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób współpraca organizacji zapewnia lepszą ochronę pracowników – jest to temat prowadzonej obecnie przez EU-OSHA Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Jak mówi dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, nasza kampania pod hasłem „Wspólna praca na rzecz zapobiegania ryzyku” wyrosła z przekonania, że dbałość o kwestie BHP jest nie tylko obowiązkiem osób zatrudnionych na określonych stanowiskach w danym przedsiębiorstwie, ale że to wspólne zaangażowanie wszystkich gwarantuje najbezpieczniejsze warunki pracy. Najlepszym przykładem na prawdziwość tego twierdzenia są firmy współpracujące z kontrahentami ze swoich łańcuchów dostaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Z raportu wynika, że przedsiębiorstwa są zmuszane na różne sposoby do poprawy BHP we współpracy ze swoimi łańcuchami dostaw: poza względami wynikającymi z sytuacji rynkowej oraz programów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, pojawiają się naciski zewnętrzne, takie jak wymogi prawne oraz obawy zainteresowanych stron, grup konsumenckich i innych grup nacisku. Chociaż obserwuje się wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi branżami i przedsiębiorstwami różnych rozmiarów, raport dowodzi, że skuteczne próby wpływania na przedsiębiorstwa w zakresie promowania BHP w całym łańcuchu dostaw często wymagają połączenia środków i inicjatyw wynikających z regulacji prawnych z tymi opartymi na sytuacji rynkowej.

Przedsiębiorstwa, którym zależy na tym, by wymagać od swoich dostawców przestrzegania wysokich standardów BHP powinny wykazywać zaangażowanie na różnych etapach procesu – od selekcji kontrahentów przed podpisaniem umowy, przez nadzorowanie wykonywanych prac, po przegląd stosowanych praktyk BHP po zakończeniu wykonania prac. Autorzy raportu wskazują na to, że najskuteczniejsze okazują się inicjatywy bazujące na kilku podejściach, w których w wyraźny sposób nagradza się postępowanie oparte na odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

W raporcie podkreślono wagę systemów certyfikacji bezpieczeństwa jako szczególnego sposobu promowania BHP w łańcuchach dostaw: krajowe ograny władzy odpowiedzialne za różne systemy narodowe rozważają obecnie możliwość przyjęcia wspólnego, ogólnoeuropejskiego podejścia, mogącego usprawnić współpracę z kontrahentami spoza Europy.

Poza udzielaniem zamówień i systemami certyfikacji bezpieczeństwa raport ukazuje również inne podejścia, które mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych w łańcuchu dostaw, i które można zastosować na szerszą skalę w Europie. Podejścia te koncentrują się na takich kwestiach jak wyjaśnianie obowiązków wynikających z podpisanych umów, usprawniona komunikacja, współpraca i szkolenia, a także wprowadzenie w życie wspólnych procedur kontrolnych.

Źródło: www.osha.europ.eu, stan z dnia 25 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 25 stycznia 2013 r.