Profil demograficzny…
czyli: w jakich rejonach kraju pracują, ile mają lat, jak długi mają staż zawodowy?

Większość badanych specjalistów BHP reprezentuje najbardziej uprzemysłowione województwa w kraju: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i łódzkie. Warto zwrócić uwagę na to, że trzy czwarte behapowców to mężczyźni. Połowa osób pracujących w branży BHP ma więcej niż 50 lat, a jedynie co dziesiąta badana osoba jest w wieku do 30 roku życia. Znaczny odsetek specjalistów zajmuje się sprawami BHP nie dłużej niż 10 lat. Pracownicy z dłuższym stażem (11-20 lat) i z bardzo długim stażem (ponad 20 lat) to łącznie ponad połowa badanych.

Profil zatrudnienia…
czyli: czy pracują na etacie, w jakiej branży, kogo szkolą?

Wyniki pokazują, że behapowcy zazwyczaj wykonują swoją pracę w pojedynkę, ale część badanych wskazuje też na firmy zatrudniające więcej niż jednego specjalistę. Zdecydowana większość w tej branży to pracownicy etatowi, wśród których 77% jest zatrudnionych na etacie w jednej firmie. Pozostałe 11% prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarczą. Ciekawostką może być fakt, że w badaniu ujawnia się wyraźna grupa osób, które współpracują z firmami właśnie na zasadach samozatrudnienia (działalność gospodarcza) lub umowy zlecenie. Specjaliści ci najczęściej realizują szkolenia w mniejszej liczbie firm - do 20 rocznie. Wśród osób samozatrudniających się można także wyróżnić grupę tych, którzy szkolą nawet 20-50 firm rocznie.
Prawie połowa badanych bez względu na fakt, czy pracują na etacie, czy współpracują z firmami, przeprowadza szkolenia w firmach zatrudniających 50-250 osób. Znaczny odsetek behapowców pracuje na etacie w dużych firmach zatrudniających 250 osób i więcej. Warto zaznaczyć, że etatowi pracownicy najczęściej związani są z branżami „ciężkimi”, natomiast specjaliści współpracujący zatrudnieni są w branżach „lżejszych”. Prawie wszyscy badani specjaliści przeprowadzają szkolenia wstępne z zakresu BHP, a większość z nich przeprowadza także szkolenia okresowe.

Profil społeczny…
czyli: jak integrują się z branżą, czy są aktywni w ramach swojej społeczności zawodowej?

Tylko niespełna jedna piąta specjalistów BHP należy do jakiegoś związku lub stowarzyszenia. Najczęściej wymienianym wśród nich jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służy BHP. Co ciekawe, większość osób nienależących do żadnego związku deklaruje, że nie widzi potrzeby przynależności lub brak jej czasu na taką działalność. Można podsumować, że behapowcy jako grupa zawodowa są mało aktywni, także jeśli chodzi o uczestnictwo w targach i wystawach poświęconych zagadnieniom branżowym. Tylko kilkanaście procent badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku brało udział w tego typu wydarzeniach.
Tacy są dziś polscy specjaliści zajmujący się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. W najbliższych 5-10 latach można się spodziewać, że powyższe profile będą modyfikowane głównie za sprawą zmian pokoleniowych. Być może w przyszłości środowisko behapowców będzie bardziej wewnętrznie zintegrowane dzięki większej ilości wzajemnych kontaktów. Służyć temu mogą zarówno bezpośrednie spotkania branżowe, przynależność do organizacji zawodowych, jak i wymiana opinii na forach internetowych.