Będzie korzystne przeliczenie kapitału początkowego kobiet korzystających z urlopu wychowawczego?
\

Do pierwszego czytania został skierowany projekt wprowadzający korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego w przypadku kobiet, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym pracowały tylko przez część roku kalendarzowego.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS (druk 636) został zgłoszony przez posłów SLD.

Obecnie kobiety, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego muszą wskazać również ten rok kalendarzowy, w którym korzystały z urlopu wychowawczego. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok jest obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości emerytury.

Zgodnie z projektem, jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w których zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku. Organ rentowy przeliczałby kapitał początkowy z uwzględnieniem nowych przepisów na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu wysokości emerytury.

Proponuje się, aby zmiana weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 6 września 2012 r.

Data publikacji: 6 września 2012 r.