Będą zmiany w przygotowaniu zawodowym dorosłych
\

Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt z dnia 15 października 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Celem zmiany rozporządzenia jest dostosowanie jego przepisów do zmian, jakie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). Od 1 września 2012 r. został przebudowany system kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wprowadzone zmiany strukturalno-organizacyjne i programowe.

Ustawa z dnia 19 września 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) zmieniła również ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) m.in. w zakresie rodzaju egzaminów, do których mogą przystępować uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych.

Przepisy rozporządzenia zostaną również dostosowane do zasad udzielania pomocy de minimis. Zgodnie z pkt 10 preambuły do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się moment, w którym podmiot gospodarczy uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy zgodnie z krajowym systemem prawnym. Za dzień udzielenia pomocy de minimis należy więc uznać dzień podpisania z pracodawcą umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Oznacza to, iż pracodawca powinien przedstawić informację o udzielanej pomocy publicznej oraz sytuacji finansowej przed podpisaniem umowy na etapie składania wniosku w sprawie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Dzięki temu urząd pracy będzie mógł upewnić się, że udzielona pomoc publiczna nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy. Obecnie pracodawca przedstawia ww. informacje wraz z wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków i wnioskiem o wypłatę premii, czyli już po dniu udzielenia pomocy.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2012 r.

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.