1. Osoby zobowiązane do poddania się badaniom
Badania lekarskie, którymi są poddawani kierowcy są dwojakiego rodzaju, są to: badania wstępne oraz badania kontrolne. Osoba, która chce uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem musi być sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
W przypadku osób niepełnosprawnych badania mają stwierdzić, czy niepełnosprawność nie stanowi przeciwwskazań do kierowania pojazdem.
Krąg podmiotów zobowiązanych do poddania się badaniom lekarskim został określony w art. 122 ust. 1 u.p.r.d. Obowiązek ten mają następujące osoby:
-osoby, które ubiegają się o wydanie im prawa jazdy,
-osoby, które ubiegają się o przywrócenie im uprawnień, które utraciły ze względu na stan zdrowia,
-osoby kierujące pojazdem, które uczestniczyły w wypadku drogowym, w którym była ofiara śmiertelna lub uczestnik wypadku doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
-osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, wykaz tych środków został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. Nr 116, poz. 1104 z późn. zm) - dalej r.w.ś.dz.p.a.,
-osoby, co do których starosta wydał decyzję o przeprowadzeniu badań lekarskich ze względu na stan zdrowia,
-osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
-kandydaci na instruktora lub egzaminatora prawa jazdy.
Kolejna grupa osób, która ma obowiązek poddawania się kontrolnym badaniom lekarskim są:
-kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
-instruktorzy,
-egzaminatorzy,
-osoby kierujące tramwajami.
W wieku do 55 lat, badania kontrolne przeprowadza się co 5 lat, natomiast w wieku pomiędzy 55 a 65 rokiem życia co dwa lata, a po ukończeniu 65 roku życia co rok.
Badania te są podyktowane faktem, iż z wiekiem u człowieka następuje spadek sprawności psychomotorycznej i zwolnienie przebiegu procesu postrzegania oraz interpretacji bodźców. U osób starszych podlegają wydłużeniu procesy postrzegania, podejmowania decyzji i reagowania, a także szybciej występuje zmęczenie.