Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na które powołuje się PAP, od początku 2020 roku do końca lipca osoby do 30. roku życia stanowiły ponad 44 proc. aktywizowanych bezrobotnych, choć ich udział wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych wynosił ok. 27 proc. W przypadku osób do 25 roku życia było to odpowiednio 25,2 proc. wśród aktywizowanych i 12,7 proc. wśród bezrobotnych.

 


Jak zdobyć doświadczenie i w efekcie – pracę?

Zakres wsparcia dla osób bezrobotnych do 30. roku życia zawarty jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Resort pracy zaznacza, że w przypadku osób młodych szczególnie istotne są te usługi i instrumenty, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego i w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. Należą do nich np. szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, programy specjalne.

Do najpopularniejszych form wsparcia osób bezrobotnych przez urzędy pracy należą staże. Z danych ministerstwa wynika, że w okresie styczeń-lipiec br. urzędy pracy skierowały na nie 46,4 tys. osób bezrobotnych. 58 proc. tej grupy stanowiły osoby młode do 30. roku życia.

Oferta staży jest szeroka i zróżnicowana, jeśli chodzi o warunki. Uczestnicy staży organizowanych przez urzędy pracy otrzymują stypendium. Także staże finansowane ze środków unijnych są płatne. Wielu pracodawców oferuje młodym osobom płatne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.

Według resortu pracy, w ciągu ostatnich pięciu lat o 5 punktów procentowych  poprawiła się skuteczność staży (podjęcie zatrudnienia w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po odbyciu stażu). W 2019 roku wskaźnik ten wynosił 86 proc.

Ww. ustawa przewiduje również rozwiązania dedykowane wyłącznie osobom młodym oraz pracodawcom zatrudniającym osoby młode, takie jak objęcie bezrobotnych do 30 roku życia instrumentami wspierającymi mobilność i zatrudnienie na rynku pracy (bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie), refundacje pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, zwolnienia pracodawców z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnione osoby w wieku do 30 lat.

Z danych MRPiPS wynika, że od początku bieżącego roku do końca lipca w różnego rodzaju formach wsparcia wzięło udział 52,3 tys. bezrobotnych do 30. roku życia, w tym prawie 30 tys. do 25 roku życia.

Poza wsparciem ze strony urzędów pracy, studenci ostatniego roku studiów wyższych lub poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, mogą skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oferowanej w ramach Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

 


Wsparcie dla przedsiębiorców

W ocenie resortu pracy, w ostatnich miesiącach kluczową rolę w łagodzeniu efektów niespodziewanego kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 miała też pomoc rządu w postaci pakietu wsparcia dla przedsiębiorców. MRPiPS podkreśla, że rozwiązania zaproponowane w tarczy antykryzysowej ochroniły wiele miejsc pracy, w tym również osób młodych.

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wśród osób młodych (do 25 roku życia) w lipcu 2020 r. wyniosła w Polsce 9,5 proc., podczas gdy w 2019 r. - 10,2 proc. Średnia unijna wynosi 17 proc.