W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Pracy będzie uprawniona do kontroli agencji zatrudnienia.

Sprawdzenia wymaga bowiem, czy agencja została wpisana do odpowiedniego rejestru oraz jak chroni dane swoich klientów. Rządowy projekt sankcjonuje dotychczasową praktykę. De iure za kontrolę agencji odpowiedzialne są wojewódzkie urzędy pracy, jednak ze względu na braki kadrowe powierzają na mocy porozumień zadania kontrolne Okręgowym Inspektoratom Pracy.

Rząd chce również wprowadzić zakaz pobierania przez agencje opłat od osób skierowanych na praktyki i staże. Za złamanie zakazu ma grozić grzywna, a nawet wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia. Pośrednicy mogliby jedynie otrzymać zwrot kosztów od pracowników wysłanych do pracy za granicę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 lipca 2010 r., Urszula Mirowska