Odpowiedź: Osoba, o której mowa w pytaniu, aby mogła uwierzytelniać dokumenty powinna otrzymać pełnomocnictwo do poświadczania dokumentów "za zgodność z oryginałem". Wówczas może poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem wyłącznie na potrzeby wewnętrzne spółki.

Uzasadnienie: Co do zasady poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii każdego dokumentu jest uprawnieniem notariuszy lub pełnomocników profesjonalnych (tj. adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy).

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż organy administracji państwowej i samorządowej mają obowiązek poświadczania odpisów oraz wyciągów dokumentów urzędowych.