Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika, ma prawo żądać od niego podania następujących danych osobowych:

1. imienia (imion) i nazwiska

2. imion rodziców

3. daty urodzenia

4. miejsca zamieszkania (adres do korespondencji

5. wykształcenia

6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Natomiast po zawarciu umowy o pracę pracodawca może dodatkowo poprosić pracownika, by przedstawił:

7. imiona i nazwiska oraz datę urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

8.  numer PESEL  

Innych danych niż wymienione powyżej pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (dotyczy to np. obowiązku przedstawienia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

Przedstawiając pracodawcy dokumenty potwierdzające prawdziwość podanych danych (np. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy), pracownik obowiązany jest udostępnić ich oryginały tylko do wglądu lub sporządzenia ich kopii bądź odpisów. 

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy