20 września upływa termin zapłaty składki na PFRON oraz zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło, a także zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika.