W projekcie napisano, że 2,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie wykorzystane "na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych". Kwota ta może być przekazana jednorazowo albo w ratach.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje różne instrumenty uzupełnienia środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo. Wskazano, że przyjęte w niej rozwiązanie ma nie tylko zapewnić płynność wypłat świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także elastyczne zarządzanie płynnością finansową budżetu państwa.

Zwrócono uwagę, że społeczeństwo polskie ulega systematycznemu starzeniu. Przejawem tego jest rosnący udział ludności w wieku 60+/65+ w populacji ogółem. Według GUS wzrósł on z 15,4 proc. w 2005 r. do 17,8 proc. w 2012 r. W 2016 r. może to być już ok. 20 proc. Jednocześnie zmniejszać się będzie liczba osób w wieku produkcyjnym.

Zgodnie z danymi GUS obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. Aktualnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 28 osób w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. były to 24 osoby, zaś w 1990 r. – 22 osoby. GUS prognozuje, że w 2016 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym będą przypadały ok. 33 osoby w wieku 60+/65+.

"Rosnąca liczba ludzi starszych i spadek liczby osób zdolnych do pracy oznacza przede wszystkim rosnące obciążenie pracujących kosztami utrzymania istniejących systemów socjalnych, w tym zwłaszcza systemów emerytalnych. Te niekorzystne tendencje mają zasadniczy wpływ na sytuację finansową systemu ubezpieczeń społecznych" - wyjaśniono.

W tzw. ocenie skutków regulacji (OSR) podano, że zgodnie z ustawą budżetową na 2013 r. świadczenia z funduszu emerytalnego w ramach FUS wyniosą 117,9 mld zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są: składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 74,9 mld zł i refundacja z tytułu przekazania składek do OFE w wysokości 11,3 mld zł. "Aby zagwarantować wypłatę emerytur z FUS, ustawa budżetowa przewiduje także: zasilenie FUS środkami z FRD w wysokości 2,5 mld zł, a także finansowanie FUS dotacją budżetową (37,1 mld zł) oraz pożyczkami i kredytami" - wskazano.

W dokumencie dodano, że w trakcie prac nad budżetem państwa przyznano ministrowi finansów upoważnienie do udzielenia FUS-owi pożyczki z budżetu w wysokości do 12 mld zł, tj. o ok. 7,2 mld zł wyższej niż w planie finansowym FUS. Do końca kwietnia br. Fundusz otrzymał już pożyczki w łącznej wysokości 5,3 mld zł, czyli o ok. 530 mln zł więcej niż ujęto w planie finansowym FUS.

Zgodnie z OSR przekazanie w 2013 r. 2,5 mld zł z FRD do FUS nie będzie miało znaczącego wpływu na kwotę państwowego długu publicznego. Wskazano, że pieniądze te pozwolą sfinansować ujemny wynik FUS w 2013 r. oraz ewentualną spłatę zobowiązań Funduszu i zmniejszyć saldo pożyczek z budżetu państwa do FUS. To przyczyni się do zmniejszenia długu publicznego przez zmniejszenie długu FUS, bądź przez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i długu Skarbu Państwa.

"Zgodnie z bieżącymi szacunkami stan FRD na koniec 2013 r. powinien wynieść 17,7 mld zł, co oznacza, iż pomimo wykorzystania części środków FRD do zasilenia funduszu emerytalnego, stan funduszu w ciągu 2013 r. wzrośnie o ok. 1,3 mld zł" - napisano.