To jedno z założeń przyjętego 13 sierpnia 2013 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Obecnie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT jest tworzony na 15 grudnia danego roku i nie jest aktualizowany. Projekt zakłada usprawnienie procedury tworzenia i prowadzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - wykaz ma być prowadzony i aktualizowany na bieżąco.
Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego roku. W praktyce oznacza to, że jeśli dany podmiot utraci status organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku organizacji, która figuruje w wykazie, chociaż nie ma już prawa do takiego odpisu. Nowe rozwiązanie zapobiegnie przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład takim, które utraciły status organizacji pożytku publicznego w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności. Nowelizacja ma zmniejszyć ryzyko, że przekazane przez podatników środki trafią do podmiotów niespełniających ustawowych wymogów.
Projekt zakłada ponadto wydłużenie terminu (z 31 stycznia do 30 czerwca) na zgłaszanie przez organizacje pożytku publicznego zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku.