Ustanowienie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm. 1 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz właściwi miejscowo wojewodowie, a beneficjentami jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.
2. 
Program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  3. 
1. 
Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 
Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 6 721 400 000 zł.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. Podstawa prawna Programu

II. Cel Programu

III. Adresaci Programu

IV. Finansowanie Programu i zasady przyznania dodatku motywacyjnego

V. Warunki dofinansowania w ramach Programu

VI. Zasady i tryb przyznania dofinansowania

VII. Realizatorzy i beneficjenci Programu oraz ich działania

WSTĘP

Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pełnią bardzo ważną rolę w realizacji zadań państwa oraz samorządów na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Przemiany demograficzne, proces starzenia się społeczeństwa, zaburzenia psychiczne, bezdomność, długotrwałe i ciężkie choroby, to tylko niektóre problemy stanowiące istotę pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Zakres obowiązków pracowników pomocy społecznej jest ogromny, a wymagany w tych zawodach poziom kompetencji własnych i umiejętności interpersonalnych jest nieporównywalny z innymi zawodami. Znacząca część pracowników pomocy społecznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kwalifikacje specjalistyczne oraz pozyskiwane przez okres wielu lat, tzw. specjalizacje w zawodach pomocowych.

Dane demograficzne wskazują jednoznacznie na konieczność zabezpieczenia interesów obywateli przez przygotowanie profesjonalnego, dostępnego i odpowiadającego na potrzeby społeczne - systemu realizacji usług w pomocy społecznej, realizowanego przez wykwalifikowanych specjalistów.

Rząd, dostrzegając opisane potrzeby, opracował program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", który ma na celu wparcie kadr pomocy społecznej, tj. pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

I. 

Podstawa prawna Programu.

Podstawą prawną rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zwanego dalej "Programem", jest art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm. 2 ), zgodnie z którym Rada Ministrów może przyjąć rządowy program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), w tym pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wykonujących zadania określone w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zakresie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastosowanie ma art. 18 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

II. 

Cel Programu.

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego.

III. 

Adresaci Programu.

Program jest adresowany do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program ma na celu wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w następujących jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 3 :

- ośrodkach pomocy społecznej,

- powiatowych centrach pomocy rodzinie,

- centrach usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), -domach pomocy społecznej,

- placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,

- ośrodkach interwencji kryzysowej,

- ośrodkach wsparcia, w tym:

> ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym środowiskowych domach samopomocy),

> dziennych domach pomocy,

> domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

> schroniskach dla osób bezdomnych,

> schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, > klubach samopomocy.

IV. 

Finansowanie Programu i zasady przyznania dodatku motywacyjnego.

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. Kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 6 721 400 000 zł, z tego w roku 2024 - 960 200 000 zł, w roku 2025 - 1 920 400 000 zł, w roku 2026 - 1 920 400 000 zł, w roku 2027 - 1 920 400 000 zł.

2. Dodatek motywacyjny oraz koszty składek od dodatku w zakresie dofinansowania zadań własnych będą udzielane zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Program obejmuje także pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. W zakresie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie zapotrzebowania gminy/powiatu/województwa składanego do wojewody.

6. Środki z Programu przeznacza się w całości na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów od tych wynagrodzeń.

7. Dodatek motywacyjny będzie wypłacany pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach realizacji Programu dodatek będzie wypłacany za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

V. 

Warunki dofinansowania w ramach Programu.

1. W ramach Programu przewiduje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Dodatek motywacyjny otrzymują osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w części III Programu.

3. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

4. Dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przypadającego w okresie, o którym mowa w pkt 1.

6. Dodatek motywacyjny otrzymany w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

7. Przyznane środki nie mogą pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia, ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

8. Dodatek motywacyjny otrzymany w ramach Programu nie stanowi zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w trybie określonym w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

VI. 

Zasady i tryb przyznania dofinansowania.

1. Gmina/powiat/województwo ma obowiązek złożyć zapotrzebowanie do wojewody według wzoru przesłanego przez wojewodę.

2. Wojewoda przekaże ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zbiorcze zapotrzebowanie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

3. Wojewoda przekazuje gminie/powiatowi/województwu środki na realizację Programu niezwłocznie od daty wpływu środków na rachunek wojewody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270, z późn. zm. 4 ).

4. Z realizacji Programu gmina/powiat/województwo składa wojewodzie informację zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w części VII Programu, według wzoru ustalonego przez wojewodę.

5. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zbiorczą informację zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w części VII Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu.

VII. 

Realizatorzy i beneficjenci Programu oraz ich działania.

VII. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

1) Weryfikacja i podział kwoty zaplanowanej na dodatki motywacyjne w ramach środków z budżetu państwa w oparciu o zapotrzebowanie na realizację Programu przekazane przez właściwego wojewodę w celu dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej;

2) Wskazanie wojewodzie kwoty, w ramach dokonanego podziału środków, o którą może wnioskować w ramach Programu 5 ;

3) Złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw budżetu państwa w zakresie podziału środków, o których mowa w pkt 2, w podziale na poszczególne województwa z przeznaczeniem na realizację Programu;

4) Sporządzenie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informacji z realizacji Programu w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2025 r. - informacja za 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2026 r. - informacja za 2025 r.,

c) do dnia 31 stycznia 2027 r. - informacja za 2026 r.,

d) do dnia 31 stycznia 2028 r. - informacja za 2027 r.

VII. 

2. Szczebel wojewódzki - właściwy wojewoda.

1) Udzielanie informacji jednostkom samorządu terytorialnego o zasadach Programu;

2) Ocena złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Programu w celu dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej;

3) Składanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Programu;

4) Złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw budżetu państwa o przyznanie środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu w kwocie wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

5) Przekazanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informacji końcowej z realizacji Programu na terenie danego województwa w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2025 r. - informacja za 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2026 r. - informacja za 2025 r.,

c) do dnia 31 stycznia 2027 r. - informacja za 2026 r.,

d) do dnia 31 stycznia 2028 r. - informacja za 2027 r.;

6) Kontrola i nadzór nad realizacją Programu przez jednostki samorządu terytorialnego.

VII. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego.

1) Składanie do wojewodów zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację Programu;

2) Realizacja zadań zgodnie z Programem;

3) Przekazanie właściwemu miejscowo wojewodzie informacji końcowej z realizacji Programu w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2025 r. - informacja za 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2026 r. - informacja za 2025 r.,

c) do dnia 31 stycznia 2027 r. - informacja za 2026 r.,

d) do dnia 31 stycznia 2028 r. - informacja za 2027 r.

Załącznik Nr  1

Zapotrzebowanie na środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zapotrzebowanie składa właściwy wojewoda odrębnie dla każdego roku)

Województwo: ......................................

w złotych

Rozdz. 85202 85203 85218 85219 85220 OGÓŁEM
§ § 2030 § 2130 § 2230 § 2010 § 2030 § 2110 § 2130 § 2130 § 2030 § 2030 § 2130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kwota 0

Osoba do kontaktu: ........................................

Tel. ....................................

Załącznik Nr  2

Informacja z realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Województwo: .........................................

w złotych

Rozdz. 85202 85203 85218 85219 85220 OGÓŁEM
§ § 2030 § 2130 § 2230 § 2010 § 2030 § 2110 § 2130 § 2130 § 2030 § 2030 § 2130
2 3 4 5 6 7 a 8 10 11 12
Kwota przyznana
Kwota wydatkowana

Osoba do kontaktu: ......................................

Tel. ........................................

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1693, 1938 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 743, 858 i 859.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1693, 1938 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 743, 858 i 859.
3 Pracownicy wykazani zgodnie ze statystyką resortową.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.
5 Wysokość środków ogółem wskazanych na realizację Programu przez wojewodów nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w części IV pkt 1 Programu.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024