Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZESPOŁEM W PIŁCE RĘCZNEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 7 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do zarządzania procesami zachodzącymi w zespole, w tym doborem i kierowaniem sztabem szkoleniowym, tworzeniem koncepcji zespołu, planowaniem i wdrażaniem autorskiej strategii ukierunkowanej na osiąganie najwyższych celów sportowych. Posiadacz kwalifikacji realizuje zadania związane z dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem, uczestniczy w procesie edukacyjnym doskonalenia kadr trenerskich, wpływa na rozwój dyscypliny.
Zestaw 1. Projektowanie i realizacja strategii rozwoju zespołu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje zasoby w kontekście tworzenia strategii rozwoju zespołu - stosuje metody i narzędzia do diagnozy zasobów materialnych i ludzkich w kontekście wyznaczenia celów strategicznych,

- ocenia zasoby ludzkie zespołu piłki ręcznej, w tym sztab szkoleniowy,

- analizuje możliwości wykorzystania zasobów materialnych (rzeczowych) w autorskiej koncepcji treningowej.

Ocenia potencjał psychofizyczny zawodników - monitoruje i ocenia kompetencje zawodników,

- analizuje korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznej aparatury badawczo-naukowej do oceny predyspozycji i potencjału zawodników,

- uzasadnia wybór metod diagnostyczno-kontrolnych w kontekście ich przydatności w procesie treningowym,

- uzasadnia dobór zawodników do zespołu na podstawie analizy ich potencjału psychofizycznego.

Projektuje programy treningowe z wykorzystaniem benchmarków - strukturyzuje czynniki decydujące o sukcesie sportowym,

- analizuje rozwiązania techniczno-taktyczne wynikające z tendencji rozwojowych dyscypliny w kontekście procesu szkoleniowego,

- wyznacza cele strategiczne dla zespołu sportowego,

- interpretuje wyniki testów specjalistycznych w kontekście wyznaczania celów treningowych.

Zarządza procesem szkoleniowym - omawia zależność między strategią a taktyką gry,

- zarządza informacjami uzyskanymi od ekspertów z innych dziedzin lub sztabu szkoleniowego w celu optymalizacji procesu treningowego,

- kwalifikuje zawodników do grup szkoleniowych i dobiera zadania treningowe.

Zestaw 2. Zarządzanie sztabem szkoleniowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje sztab szkoleniowy - określa strukturę zespołu sportowego i sztabu szkoleniowego,

- wskazuje profile kompetencyjne współpracowników sztabu szkoleniowego, - formułuje zasady współpracy i obiegu informacji w zespole.

Kieruje pracą sztabu szkoleniowego - wyznacza zadania dla członków sztabu szkoleniowego (lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, trenerów wspierających itp.) oraz określa standardy ich realizacji,

- omawia sposoby monitorowania pracy zespołu w celu oceny skuteczności podejmowanych działań.

Zestaw 3. Wspieranie rozwoju dyscypliny
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Aktualizuje i poszerza wiedzę - wymienia i omawia zasoby wiedzy naukowej z obszaru dyscypliny (np. publikacje, źródła elektroniczne), - omawia najnowsze trendy metodyczne, naukowe i technologiczne w dyscyplinie,

- uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych krajowych i międzynarodowych.

Realizuje działania edukacyjno-informacyjne - upowszechnia własny dorobek zawodowy w różnych formach (np. publikacjach), - prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla trenerów.
6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji wykorzystywane są następujące metody: - analiza dowodów i deklaracji,

- rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją".

Efekty uczenia się z zestawu 2 "Zarządzanie sztabem szkoleniowym" sprawdzane są podczas rozmowy z komisją. Wszystkie pozostałe efekty uczenia się sprawdzane są za pomocą metody analizy i deklaracji oraz rozmowy z komisją. Warunkiem przystąpienia do rozmowy z komisją jest uzyskanie pozytywnej oceny przesłanych dowodów i deklaracji.
1.2. Zasoby kadrowe
W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby. Każdy członek komisji posiada tytuł trenera na poziomie III. Ponadto:
- co najmniej 1 członek komisji jest doktorem nauk o kulturze fizycznej,
- co najmniej 2 członków komisji jest autorami lub współautorami publikacji z zakresu nauk o sporcie ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia w piłce ręcznej,
- co najmniej 2 członków komisji posiada doświadczenie w prowadzeniu zespołu piłki ręcznej na poziomie co najmniej I ligi,
- co najmniej 1 członek komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucja certyfikująca wskazuje przewodniczącego komisji spośród jej członków.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
W celu oceny analizy dowodów kandydat dostarcza:
I. Pracę pisemną zawierającą autorską koncepcję na temat "Projektowanie i realizacja strategii rozwoju zespołu piłki ręcznej" opracowaną na podstawie własnych doświadczeń.
Praca powinna stanowić studium wybranego przypadku (zespołu) w okresie minimum roku. Praca powinna zawierać następujące działy:
1) analiza zasobów niezbędnych do projektowania strategii zespołu:
- opis metod i narzędzi stosowanych podczas diagnozy zasobów materialnych i ludzkich wybranego zespołu,
- zarys autorskiej koncepcji treningowej,
- opis wyznaczonych celów strategicznych;
2) ocena potencjału psychofizycznego zawodników:
- opis procesu monitorowania i oceny kompetencji zawodników z uwzględnieniem stosowanych metod, narzędzi, w tym specjalistycznej aparatury badawczo-naukowej,
oraz uzasadnienie ich doboru,
- uzasadnienie przydziału zawodnikom poszczególnych pozycji i ról w zespole na podstawie analizy ich potencjału psychofizycznego;
3) projekt programu treningowego z wykorzystaniem benchmarków:
- wyznaczenie celów szkoleniowych i uzasadnienie ich doboru w poszczególnych okresach treningowych,
- plan organizacyjno-szkoleniowy uwzględniający strukturę czasową i rzeczową oraz czynniki decydujące o sukcesie sportowym,
- opis zastosowanych niekonwencjonalnych metod i środków treningowych,
- opis strategii gry zespołu uwzględniający tendencje rozwojowe dyscypliny;
4) kierowanie procesem szkoleniowym:
- opis przykładowej jednostki treningowej w okresie przygotowawczym lub startowym, zawierający:
- uzasadnienie kwalifikowania zawodników lub grup szkoleniowych,
- miejsce realizacji,
- opis zadań treningowych ze wskazaniem celów oraz zastosowanych metod, środków i obciążeń treningowych,
- opis przykładu optymalizacji procesu treningowego w wyniku współpracy z ekspertami z innych dziedzin.
II. Dowody potwierdzające aktualizację i poszerzanie wiedzy, w tym certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia.
III. Dowody potwierdzające realizację działań edukacyjno-informacyjnych, w tym własne opracowania (np. artykuły, opracowania zwarte, materiały dydaktyczno-szkoleniowe itp.) oraz wykaz zaświadczeń/certyfikatów poświadczających prowadzenie zajęć praktycznych lub wykładów dla trenerów.
Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej (poziom III), organizowanym przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP), European Handball Federation (EHF) lub inne upoważnione przez ZPRP podmioty, bądź uwierzytelniona kopia dyplomu trenera klasy pierwszej lub klasy mistrzowskiej wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

Instytucja certyfikująca zapewnia: pomieszczenie, komputer, rzutnik oraz inny sprzęt z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie materiałów multimedialnych.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca może zapewnić doradcę walidacyjnego. Osoby przystępujące do walidacji muszą przekazać do instytucji certyfikującej zbiór dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy dowodów w terminie określonym przez instytucję.

2.1. Metody

Etapy identyfikowania i dokumentowania mogą być prowadzone dowolnymi metodami.

2.2. Zasoby kadrowe

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- zna efekty uczenia się, ich kryteria weryfikacji oraz metody walidacji zawarte w opisie kwalifikacji.

2.3. Warunki przeprowadzania identyfikowania i dokumentowania

Osoby korzystające ze wsparcia doradcy walidacyjnego muszą przekazać do instytucji certyfikującej zbiór dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy dowodów w terminie określonym przez tę instytucję.

Instytucja certyfikująca zapewnia pomieszczenie i sprzęt umożliwiający przeprowadzenie rozmowy oraz przeanalizowanie dostarczonych dowodów i deklaracji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która przedstawi:

- świadectwo dojrzałości (kwalifikacja pełna na poziomie 4 PRK),

- kwalifikację z obszaru piłki ręcznej na poziomie 5 PRK lub dokumenty potwierdzające ukończenie kursu trenera piłki ręcznej poziom II EHF Rinck Convention organizowanego przez podmiot uprawniony przez ZPRP do prowadzenia tego typu kursów lub posiadanie kwalifikacji trener piłki ręcznej na poziomie II, lub minimum dyplomu trenera drugiej klasy w piłce ręcznej wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,

- 3-letnie doświadczenie trenerskie z zespołem piłki ręcznej.

W szczególnych przypadkach osoba przystępującą do walidacji może przedstawić dokumenty otrzymane w zagranicznych systemach kwalifikacji, które potwierdzają uzyskanie przez nią kwalifikacji w piłce ręcznej z poziomem minimum 5 PRK.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023