Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE INSTRUKTAŻU ZE WSPINACZKI REKREACYJNEJ DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI"

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 5 lat. Warunkiem przedłużenia jest odbycie doszkolenia unifikującego w wymiarze minimum 2 godzin zajęć na ściance wspinaczkowej, prowadzonego
przez instytucje certyfikujące kwalifikację "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" lub podmioty przez nie wskazane.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego przeprowadzenia instruktażu dla osób rozpoczynających wspinanie się na ściankach wspinaczkowych. W trakcie
instruktażu przekazuje wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Wspomaga uczestników zajęć, m.in. kontrolując prawidłowe użytkowanie sprzętu wspi-
naczkowego oraz asekuracji. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na ściankach wspinaczkowych. Osoba posiadająca kwa-
lifikację swobodnie porusza się po obiektach wspinaczkowych.
Zestaw 1. Wspinaczka jako forma rekreacji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje dyscyplinę - opisuje rolę i zadania instruktora rekreacji wspinaczkowej,

- omawia skale wspinaczkowe,

- omawia style pokonywania dróg wspinaczkowych,

- omawia sytuacje, jakie mogą się wydarzyć w trakcie wspinania, i sposoby ich przeciwdziałania np. wahadło, odpadnięcie wspinacza przy dużej różnicy wagi, efekt "śliskich dłoni",

- opisuje zasady utrzymania stabilności ciała w czasie wspinaczki,

- omawia przeciwwskazania do uprawiania wspinaczki,

- omawia formy wspinaczki na ściankach wspinaczkowych.

Charakteryzuje sprzęt wspinaczkowy - omawia rodzaje uprzęży wspinaczkowych,

- omawia sposoby doboru i zalety butów wspinaczkowych,

- omawia rodzaje sprzętu asekuracyjnego i jego zastosowania, w tym przyrządów, lin, taśm i karabinków asekuracyjnych.

Charakteryzuje zasady bezpieczeństwa - omawia sposoby oceny stanu sprzętu wspinaczkowego,

- omawia zasady użycia sprzętu wspinaczkowego, w tym automatów do autoasekuracji,

- omawia niebezpieczeństwa związane z odpadnięciami w trakcie wspinaczki, w tym związane z niewłaściwie założoną asekuracją,

- omawia zagrożenia w trakcie wspinaczki na sztucznych obiektach (np. łączenie między materacami, dziura w materacu),

- omawia najczęściej występujące urazy w czasie wspinaczki,

- wymienia części stroju oraz przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie w czasie wspinaczki i asekuracji,

- omawia zasady bezpiecznego przebywania w/na obiektach wspinaczkowych,

- omawia bezpieczeństwo własne.

Zestaw 2. Demonstrowanie umiejętności wspinaczkowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Pokonuje drogę wspinaczkową o trudności 6a - przygotowuje i zakłada swój sprzęt wspinaczkowy,

- przywiązuje linę do uprzęży,

- stosuje kontrolę partnerską: sprawdza prawidłowość założenia uprzęży i sprzętu asekuracyjnego u partnera,

- maksymalnie w drugiej próbie pokonuje drogę wspinaczkową, w sposób bezpieczny i poprawny, bez odpadnięcia, stosując w czasie prowadzenia poprawne komendy.

Asekuruj e wspinającego się - przygotowuje i zakłada własny sprzęt wspinaczkowy,

- wpina karabinek zakręcany z przyrządem asekuracyjnym do uprzęży i linę do przyrządu asekuracyjnego, w sposób niwelujący możliwość zgubienia sprzętu,

- stosuje kontrolę partnerską: sprawdza prawidłowość założenia uprzęży i przywiązania się partnera,

- asekuruje wspinającego się przed wpięciem pierwszego punktu asekuracyjnego,

- asekuruje wspinającego się z wykorzystaniem przyrządu nieautomatycznego i półautomatycznego lub automatycznego,

- wiąże węzeł flagowy w czasie asekuracji z nieautomatycznego przyrządu asekuracyjnego,

- reaguje na komendy wspinającego się,

- opuszcza wspinającego się na ziemię,

- klaruje linę i przygotowuje do transportu.

Zestaw 3. Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje uczestnika zajęć do wspinaczki - dobiera uprząż,

- sprawdza przygotowanie uczestnika zajęć do wspinaczki, w tym strój i przedmioty mogące stanowić zagrożenie w czasie wspinaczki,

- demonstruje ćwiczenia rozgrzewkowe,

- informuje uczestnika zajęć o zaletach przeprowadzenia rozgrzewki.

Prowadzi instruktaż - demonstruje prawidłowe założenie uprzęży,

- instruuje, jak prawidłowo założyć uprząż,

- sprawdza prawidłowość założenia uprzęży przez uczestnika zajęć,

- instruuje, jak prawidłowo przywiązać się do liny węzłem podwójną ósemką,

- sprawdza prawidłowość przywiązania się do liny,

- demonstruje prawidłowe założenie przyrządu asekuracyjnego do uprzęży,

- instruuje, jak prawidłowo założyć przyrząd asekuracyjny,

- sprawdza prawidłowe założenie przyrządu asekuracyjnego,

- demonstruje prawidłową asekurację "na wędkę",

- demonstruje, jak prawidłowo asekurować "na wędkę",

- sprawdza prawidłowość wykonania asekuracji "na wędkę",

- demonstruje prawidłowe opuszczanie partnera po zakończonej wspinaczce,

- instruuje, jak prawidłowo opuszczać partnera po ukończonej wspinaczce,

- sprawdza prawidłowe opuszczenie partnera po zakończonej wspinaczce,

- demonstruje prawidłowe przypięcie się do automatu asekuracyjnego,

- instruuje, jak prawidłowo przypiąć się do automatu asekuracyjnego, - sprawdza prawidłowość przypięcia się do automatu asekuracyjnego.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody
W czasie weryfikacji możliwe jest stosowanie następujących metod:
- test teoretyczny,
- rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją" (wywiad swobodny),
- obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych.
1.2. Zasoby kadrowe
Komisja składa się z minimum 2 osób.
Każdy z członków komisji musi spełniać następujące wymagania:
- posiada co najmniej tytuł Instruktora Wspinaczki Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) lub kwalifikację "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej" lub legi-
tymację instruktora sportu o specjalności wspinaczka sportowa wydaną przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829),
- odbył w ciągu ostatnich 3 lat unifikację w zakresie wiedzy i umiejętności zawartych w kwalifikacji zorganizowaną przez instytucję certyfikującą lub podmiot przez nią wskazany,
- przeprowadził minimum 180 dni szkoleniowych ze wspinaczki sportowej,
- posiada umiejętności związane z egzaminowaniem/ocenianiem (poświadczone zaświadczeniami, oświadczeniami, umowami o pracę, kontraktami, itp.).
Ponadto co najmniej 1 z członków komisji spełnia jeden z poniższych warunków:
- posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- uczestniczył jako członek komisji w co najmniej dwóch procesach walidacyjnych dotyczących niniejszej kwalifikacji.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Za pomocą testu teoretycznego połączonego z rozmową z komisją (wywiadem swobodnym) potwierdzane jest posiadanie efektów uczenia się zawartych w zestawie 1 "Wspi-
naczka jako forma rekreacji".
Za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych i rzeczywistych potwierdzane jest posiadanie efektów uczenia się zawartych w zestawie 2 "Demonstrowanie umiejętności
wspinaczkowych" i zestawie 3 "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej". Weryfikacja posiadania efektów uczenia się zawartych w zestawie 2 zawsze odbywa się
przed potwierdzeniem efektów uczenia się zawartych w zestawie 3.
Instytucja certyfikująca zapewnia:
- dostęp do ścianki wspinaczkowej z drogami wspinaczkowymi o trudności 6a wymaganymi do przeprowadzenia weryfikacji,
- warunki umożliwiające przeprowadzenie testu teoretycznego,
- warunki umożliwiające przeprowadzenie rozmowy z kandydatem,
- apteczkę pierwszej pomocy,
- sprzęt służący do asekuracji na drodze ubezpieczonej: uprzęże, atestowane liny pojedyncze, przyrządy asekuracyjne nieautomatyczne, półautomatyczne i automatyczne, eks-
presy, automaty asekuracyjne.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest przedstawienie dokumentów poświadczających:
- pełną zdolność do czynności prawnych,
- ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin, nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do walidacji, zawierającego następujące
tematy:
- ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku,
- ocena stanu poszkodowanego,
- kontrola czynności życiowych,
- postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,
- podstawowe czynności podtrzymywania życia,
- postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek,
- postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran, oparzeń i odmrożeń,
- postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych oraz urazów głowy i kręgosłupa,
- brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki i prowadzenia zajęć (zaświadczenie lekarskie),
- ukończenie kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych, zgodnego z treściami programowymi kursu organizowanego przez Instruktora Wspinaczki Sportowej Polskiego
Związku Alpinizmu (PZA) lub przez osobę posiadającą kwalifikację "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej", lub dostarczenie dowodów ukończenia zajęć
zawierających treści programowe tożsame z programem kursu.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.132

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 30/01/2023
Data wejścia w życie: 30/01/2023