Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA Nr 220
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa śląskiego aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P poz. 828), zmienionego uchwałą nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kon traktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Pro gramu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 705), uchwałą nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 544) aneksem nr 3 z dnia 18 grudnia 2020 r. do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz uchwałą nr 95 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 532), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 5 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zawarty w dniu ...................................... 2022 r. w ......................................................, między

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie pełnomocnictwa nr MFiPR/62-PM/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

oraz

Województwem Śląskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

.............................................................................., Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu

Województwa Śląskiego,

oraz

......................................................, Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego, zatwierdzonym uchwałą nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 828), zmienionym uchwałą nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 705), uchwałą nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 544), aneksem nr 3 z dnia 18 grudnia 2020 r. do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz uchwałą nr 95 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 532), w art. 9a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 2 551 687 316 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 421 716 309 EUR oraz środki przekazane w ramach REACT-EU w wysokości 52 795 817 EUR na warunkach określonych w decyzji Komisji Europejskiej nr C(2022) 5440 z dnia 22 lipca 2022 r.;".

Art.  2. 

Integralną część aneksu nr 5 stanowi załącznik - pełnomocnictwo nr MFiPR/62-PM/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Art.  3. 

Pozostałe postanowienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego nie ulegają zmianie.

Art.  4. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister

Marszałek/Wicemarszałek/

Członek Zarządu Województwa

____________________________

________________________________

Wicemarszałek/Członek Zarządu

Województwa

________________________________

Załącznik

PEŁNOMOCNICTWO

MINISTER

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

GRZEGORZ PUDA

MFiPR/62-PM/22

Udzielam pełnomocnictwa:

Pani Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak - Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do:

1) uzgadniania, w moim imieniu, z zarządami województw - we współpracy z ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty kontraktami terytorialnymi - przedsięwzięć priorytetowych, projektów przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, projektów umożliwiających realizację danego przedsięwzięcia priorytetowego, a także do podpisywania aneksów do kontraktów terytorialnych oraz wprowadzania innych zmian;

2) negocjowania, w moim imieniu, z zarządami województw - projektów kontraktów programowych, a także do podpisywania kontraktów programowych, aneksów do kontraktów programowych oraz wprowadzania innych zmian.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizującym zadania w zakresie w nim określonym.

Pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1172

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.
Data aktu: 14/11/2022
Data ogłoszenia: 02/12/2022
Data wejścia w życie: 14/11/2022