Budowa wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA Nr 215/2022
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, stanowiącego element bezpieczeństwa państwa, oraz działając na rzecz obniżenia i ustabilizowania cen energii elektrycznej, obniżenia emisji gazów przez sektor elektroenergetyczny, a także stworzenia warunków do rozwoju nowego sektora gospodarki, jakim jest energetyka jądrowa, Rada Ministrów, realizując cele Programu polskiej energetyki jądrowej 1  i Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 2  uchwala, co następuje:
§  1. 
Rada Ministrów uznaje, że istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wymaga niezwłocznej budowy w Rzeczypospolitej Polskiej wielkoskalowych elektrowni jądrowych.
§  2. 
Działając na podstawie art. 3 ust. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r. 3 , zwanej dalej "umową", Rada Ministrów akceptuje raport koncepcyjno-wykonawczy, o którym mowa w art. 2 ust. 5 umowy.
§  3. 
Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw zagranicznych do przekazania drugiej stronie umowy noty dyplomatycznej informującej o akceptacji wyrażonej w § 2.
§  4. 
Mając na uwadze dostępne i sprawdzone technologie reaktorów jądrowych, konieczność zagwarantowania odpowiedniej mocy pojedynczego reaktora oraz maksymalizacji bezemisyjnych i stabilnych mocy wytwórczych, a także uwzględniając uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego i charakterystykę stosowanych w reaktorach jądrowych systemów bezpieczeństwa, Rada Ministrów uznaje za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.
§  5. 
Rada Ministrów uznaje za niezbędne niezwłoczne podjęcie działań w celu przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw energii oraz podmiot wykonujący prawa z udziałów Skarbu Państwa w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o., zwanych dalej "spółką", do podjęcia działań, w zakresie swojej właściwości, na rzecz realizacji budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  7. 
Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do współdziałania z podmiotami, o których mowa w § 6, w celu zapewnienia finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych.
§  8. 
Rada Ministrów zobowiązuje podmiot wykonujący prawa z udziałów Skarbu Państwa w spółce do wykorzystania przysługujących mu uprawnień właścicielskich w celu podjęcia przez spółkę działań służących wykonaniu niniejszej uchwały oraz umowy.
§  9. 
Rada Ministrów zobowiązuje organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane do wspierania działań służących wykonaniu niniejszej uchwały oraz umowy.
§  10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej" (M.P. poz. 946).
2 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. poz. 264).
3 M.P. z 2021 r. poz. 317.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1124

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Budowa wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 02/11/2022
Data ogłoszenia: 28/11/2022
Data wejścia w życie: 02/11/2022