Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Składniki majątkowe określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2293), służące przed dniem 15 listopada 2019 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej - rozwój regionalny, stają się składnikami majątkowymi ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej rozwój regionalny - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu rozwój regionalny na dzień 31 grudnia 2019 r.
§  2. 
Składniki majątkowe określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, służące przed dniem 15 listopada 2019 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, stają się składnikami majątkowymi ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo - od dnia 15 listopada 2019 r. Ministerstwa Rozwoju utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz. U. poz. 2291), a od dnia 6 października 2020 r. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1736), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na dzień 31 grudnia 2019 r.
§  3. 
1. 
Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przed dniem 15 listopada 2019 r. z zakresu działu administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo - stają się sprawami ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
rozwój regionalny - stają się sprawami ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej rozwój regionalny.
2. 
Akta spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU ROZWÓJ REGIONALNY PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ROZWÓJ REGIONALNY - MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW DZIAŁU BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO - OD DNIA 15 LISTOPADA 2019 R. MINISTERSTWA ROZWOJU, A OD DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020 R. MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Zmiany w prawie

Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
Ulga podatkowa dla frankowiczów już obowiązuje

15 marca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy przedłużą korzystne dla kredytobiorców rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 roku.

Piotr Szewczyk 23.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.95

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Data aktu: 13/01/2021
Data ogłoszenia: 22/01/2021
Data wejścia w życie: 23/01/2021, 31/12/2019