Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

M.P.2021.95
ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Składniki majątkowe określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2293), służące przed dniem 15 listopada 2019 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej - rozwój regionalny, stają się składnikami majątkowymi ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej rozwój regionalny - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu rozwój regionalny na dzień 31 grudnia 2019 r.
§  2.  Składniki majątkowe określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, służące przed dniem 15 listopada 2019 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, stają się składnikami majątkowymi ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo - od dnia 15 listopada 2019 r. Ministerstwa Rozwoju utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz. U. poz. 2291), a od dnia 6 października 2020 r. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1736), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na dzień 31 grudnia 2019 r.
§  3. 
1.  Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przed dniem 15 listopada 2019 r. z zakresu działu administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo - stają się sprawami ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) rozwój regionalny - stają się sprawami ministerstwa obsługującego ministra kierującego działem administracji rządowej rozwój regionalny.
2.  Akta spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU ROZWÓJ REGIONALNY PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ROZWÓJ REGIONALNY - MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW DZIAŁU BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO - OD DNIA 15 LISTOPADA 2019 R. MINISTERSTWA ROZWOJU, A OD DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020 R. MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.95

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Data aktu: 13/01/2021
Data ogłoszenia: 22/01/2021
Data wejścia w życie: 23/01/2021, 31/12/2019