Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 425 i 1160 oraz z 2020 r. poz. 229).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§  1. 
Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719), do spraw objętych działami:
1)
budżet;
2)
finanse publiczne;
3)
instytucje finansowe.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra, komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko:
1)
Departament Analiz;
2)
Departament Analiz Podatkowych;
3)
Departament Audytu Środków Publicznych;
4)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
4a)
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
Departament Budżetu Państwa;
6)
Departament Ceł;
7)
Departament Cen Transferowych i Wycen;
8)
Departament Długu Publicznego;
9)
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości;
10)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej;
11)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;
12)
Departament Finansów i Księgowości;
13)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;
14)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
15)
Departament Informacji Finansowej;
16)
(uchylony);
17)
Departament Instytucji Płatniczej;
18)
Departament Kluczowych Podmiotów;
19)
Departament Nadzoru nad Kontrolami;
20)
(uchylony);
20a)
Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej;
20b)
Departament Orzecznictwa Podatkowego;
21)
Departament Poboru Opłat Drogowych;
22)
Departament Poboru Podatków;
23)
Departament Podatków Dochodowych;
24)
Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
25)
Departament Podatku Akcyzowego;
26)
Departament Podatku od Towarów i Usług;
27)
Departament Polityki Makroekonomicznej;
28)
Departament Prawny;
29)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
30)
Departament Systemu Podatkowego;
31)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;
32)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
32a)
Departament Zarządzania Informatyzacją;
33)
Departament Zarządzania Strategicznego;
34)
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
35)
Biuro Administracyjne;
36)
Biuro Dyrektora Generalnego;
37)
Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;
38)
Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
39)
Biuro Komunikacji i Promocji;
40)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
41)
Biuro Ministra;
42)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu budżet:
a)
Departament Budżetu Państwa,
b)
Departament Długu Publicznego,
c)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
d)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
e)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
f)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
2)
w zakresie działu finanse publiczne:
a)
Departament Analiz,
b)
Departament Analiz Podatkowych,
c)
Departament Audytu Środków Publicznych,
ca)
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej,
d)
Departament Ceł,
e)
Departament Cen Transferowych i Wycen,
f)
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości,
g)
Departament Informacji Finansowej,
h)
Departament Instytucji Płatniczej,
i)
Departament Kluczowych Podmiotów,
j)
Departament Nadzoru nad Kontrolami,
k)
(uchylona),
ka)
Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej,
kb)
Departament Orzecznictwa Podatkowego,
l)
Departament Poboru Opłat Drogowych,
m)
Departament Poboru Podatków,
n)
Departament Podatków Dochodowych,
o)
Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
p)
Departament Podatku Akcyzowego,
q)
Departament Podatku od Towarów i Usług,
r)
Departament Polityki Makroekonomicznej,
s)
Departament Systemu Podatkowego,
t)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
u)
Departament Współpracy Międzynarodowej,
v)
Departament Zarządzania Strategicznego,
w)
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
3)
w zakresie działu instytucje finansowe: Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.845 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.
Data aktu: 24/06/2020
Data ogłoszenia: 16/09/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2020