Zmiana sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich.

UCHWAŁA Nr 74
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich

Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Niewykorzystane w 2021 r. środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie programu wieloletniego pod nazwą "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I" w kwocie 123 597 000 zł przeznacza się na finansowanie programu wieloletniego pod nazwą "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" i programu wieloletniego pod nazwą "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" w następujący sposób przez:
1)
zmniejszenie o 123 597 000 zł kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190), zaplanowanej na realizację w 2021 r. programu wieloletniego pod nazwą "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I", określonej w załączniku nr 10, w tabeli 23, w części 46 - Zdrowie, w funkcji 20 - Zdrowie, w zadaniu 20.4.W - Rozwój infrastruktury sytemu ochrony zdrowia, w podzadaniu 20.4.1.W - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, w działaniu 20.4.1.1.W - Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej, z kwoty 167 782 000 zł do kwoty 44 185 000 zł;
2)
zwiększenie o 54 229 000 zł kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., zaplanowanej na realizację w 2021 r. programu wieloletniego pod nazwą "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030", określonej w załączniku nr 10, w tabeli 28, w części 46 - Zdrowie, w funkcji 20 - Zdrowie, w zadaniu 20.4.W - Rozwój infrastruktury sytemu ochrony zdrowia, w podzadaniu 20.4.1.W - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, w działaniu 20.4.1.3 - Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej, z kwoty 250 000 000 zł do kwoty 304 229 000 zł;
3)
zwiększenie o 69 368 000 zł kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., zaplanowanej na realizację w 2021 r. programu wieloletniego pod nazwą "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", określonej w załączniku nr 10, w tabeli 20, w części 46 - Zdrowie, w funkcji 20 - Zdrowie, w zadaniu 20.4.W - Rozwój infrastruktury sytemu ochrony zdrowia, w podzadaniu 20.4.1.W - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, w działaniu 20.4.1.1.W - Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej, z kwoty 67 532 000 zł do kwoty 136 900 000 zł.
§  2. 
Wykonanie uchwały powierza się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021