40. rocznica rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Czterdzieści lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została zarejestrowana pierwsza w powojennej historii Polski, niezależna od władz komunistycznych, chłopska organizacja związkowa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".

W wyniku wydarzeń drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstawały pierwsze komitety samoobrony chłopskiej, m.in. w Zbroszy Dużej (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej), Łowisku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej) oraz Ostrówku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej), a później w wyniku porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu oraz porozumień bydgoskich z kwietnia 1981 roku, doszło do powstania i zarejestrowania związku zawodowego rolników. Umożliwiło to legalne działanie środowiska rolniczego upominającego się o prawa, godność i podmiotowość polskich rolników. Walka o rejestrację i możliwość jawnej działalności, wsparta przez NSZZ "Solidarność" oraz Kościół Katolicki, w szczególności Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i biskupa Ignacego Tokarczuka, ze względu na swój charakter są wydarzeniami bez precedensu w najnowszej historii Polski. Wpisują się one znacząco w całą historię ruchu solidarnościowego, a tym samym w proces obalania władzy komunistycznej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W okresie stanu wojennego i delegalizacji Związku oraz na przestrzeni lat osiemdziesiątych znakomita część Jego działaczy za swoją działalność była prześladowana i represjonowana, a w stanie wojennym internowana w ośrodkach odosobnienia. Represje nie ominęły również ich rodzin, a także gospodarstw.

To także działacze rolniczej "Solidarności" dostarczali żywność dla strajkujących w zakładach pracy, stoczniach i kopalniach oraz kolportowali i tworzyli, w szczególności na wsi, podziemną prasę związkową.

Uhonorowanie postawy i zaangażowania działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", którzy od ponad 40 lat nieprzerwanie działają na rzecz gospodarstw indywidualnych i polskiej wsi, kształtowania ustroju rolnego państwa oraz szeroko pojętego strukturalnego i instytucjonalnego kształtu otoczenia rolnictwa, jest niezwykle ważne.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych rolniczych związków zawodowych oraz dziedzictwo i wkład, jakie rolnicza "Solidarność" wniosła w walkę o suwerenność, niepodległość i przemiany demokratyczne w Polsce, wyraża swoje głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", wszystkim tym, którzy przyczynili się do Jego powstania i zarejestrowania, a także tym, którzy wspierali i wspierają Związek i Jego członków.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021