Nadanie statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie nadania statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 lutego 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, zwana dalej "Agencją", może używać nazwy skróconej "RARS" oraz znaku graficznego (logo Agencji).
§  2. 
1. 
Agencja jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Agencji.
2. 
Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji wykonuje Prezes Agencji lub osoby przez niego upoważnione.

Rozdział  2

Zakres działania Agencji

§  3. 
Do zakresu działania Agencji należy:
1)
dokonywanie zakupu towarów i usług do rezerw strategicznych;
2)
przechowywanie rezerw strategicznych w magazynach własnych Agencji oraz w magazynach przedsiębiorców, na podstawie umów przechowania;
3)
dokonywanie wymiany, zamiany i konserwacji rezerw strategicznych w celu zapewnienia właściwych parametrów jakościowych asortymentu utrzymywanego w rezerwach strategicznych;
4)
organizowanie wydawania udostępnionych rezerw strategicznych, w tym ich transport do odbiorców końcowych;
5)
dokonywanie sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych;
6)
utrzymywanie i modernizacja infrastruktury technicznej przeznaczonej do realizacji zadań Agencji;
7)
udział w opracowywaniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;
8)
opracowywanie planów i sprawozdań finansowych Agencji;
9)
dokonywanie zakupu ropy naftowej lub paliw w celu tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych;
10)
przechowywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej lub paliw na podstawie umów magazynowania;
11)
wykonywanie czynności określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255) w stosunku do podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania, oraz którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.
§  4. 
W zakresie i na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255), zwanej dalej "ustawą", oraz na podstawie przepisów szczególnych Agencja może realizować inne zadania polegające w szczególności na:
1)
dokonywaniu zakupu towarów i usług na zlecenie uprawnionych organów i podmiotów, w ich imieniu i na ich rzecz;
2)
przechowywaniu w magazynach rezerw strategicznych, na zlecenie uprawnionych organów i podmiotów, towarów niestanowiących rezerw strategicznych;
3)
wykonywaniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw strategicznych;
4)
wykonywaniu poleceń ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).

Rozdział  3

Prezes Agencji

§  5. 
1. 
Prezes Agencji wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia w sprawach związanych z kierowaniem Agencją.
2. 
Prezes Agencji informuje Prezesa Rady Ministrów o ustaleniu Regulaminu organizacyjnego Agencji oraz o jego zmianach.
3. 
Prezes Agencji organizuje nabór na stanowisko zastępcy lub zastępców Prezesa Agencji w trybie art. 35 ust. 11 ustawy.
4. 
Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów wniosek o powołanie zastępcy lub zastępców Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku tego naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  6. 
1. 
Prezes Agencji może tworzyć i powoływać komisje i komitety opiniodawczo-doradcze oraz zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy. W skład komisji, komitetów oraz zespołów mogą wchodzić pracownicy Agencji lub osoby niebędące pracownikami Agencji.
2. 
Prezes Agencji organizuje kontrolę wewnętrzną w Agencji, zapewnia jej działanie oraz wykorzystanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości.
3. 
W ramach funkcjonowania w Agencji adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Prezes Agencji korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Rozdział  4

Pełnomocnictwa i upoważnienia

§  7. 
1. 
Prezes Agencji może upoważnić zastępcę Prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej Agencji lub pracownika Agencji do zastępowania go podczas jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków - w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia.
2. 
W przypadku nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Agencji zastępuje zastępca Prezesa Agencji.
3. 
W przypadku nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków i równoczesnej nieobecności zastępców Prezesa Agencji Prezesa Agencji zastępuje inny upoważniony pracownik Agencji.
4. 
Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz kolejność zastępowania Prezesa Agencji określają Regulamin organizacyjny Agencji oraz inne akty wewnętrzne.
§  8. 
1. 
Prezes Agencji, jako organ Agencji, może udzielać zastępcom Prezesa Agencji lub innym pracownikom Agencji ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu i na rzecz Agencji.
2. 
Prezes Agencji może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. 
Prezes Agencji, jako organ Agencji, może udzielać osobom niebędącym pracownikami Agencji, na czas określony, szczególnych pełnomocnictw do dokonywania niektórych czynności prawnych w imieniu i na rzecz Agencji.
4. 
Prezes Agencji udziela pełnomocnictw i upoważnień w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w innej szczególnej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.
§  9. 
1. 
Agencja prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu upoważnienia lub pełnomocnictwa.
2. 
W sprawach nieuregulowanych w statucie Agencji do pełnomocnictw i upoważnień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021