Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "WYKORZYSTYWANIE STANDARDU WCAG (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES) PRZY TWORZENIU I DOSTOSOWYWANIU STRON INTERNETOWYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 5 lat. W sytuacji przedłużania ważności certyfikatu stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji połączoną z rozmową z komisją. Przedłużenie ważności certyfikatu wymaga przedstawienia dowodów na samodzielne stworzenie minimum 10 stron internetowych w oparciu o standard WCAG w ciągu 5 lat od dnia uzyskania certyfikatu. Przeprowadzana jest również rozmowa z komisją walidacyjną dotycząca przedstawionych dowodów.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej (ewentualnie odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji)
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych omawia zagadnienia związane ze standardem WCAG w obszarze dostępności stron internetowych, samodzielnie tworzy stronę www zgodnie ze standardem dostępności WCAG lub dostosowuje istniejącą stronę do wymagań tego standardu, przeprowadza proces badania serwisu narzędziami automatycznymi i lokalizuje, a następnie usuwa problemy z dostępnością serwisu.

Zestaw 1. Omawianie zagadnień związanych ze standardem WCAG w obszarze dostępności stron internetowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Posługuje się wiedzą z zakresu dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG a) charakteryzuje potrzeby użytkowników w zakresie dostępności cyfrowej (m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną, wzroku, słuchu, intelektualną oraz osób starszych),

b) wymienia i definiuje różne formy dostępności treści (m.in. audiodeskrypcja, język migowy, napisy, audionapisy, audiowstęp),

c) omawia zasady dostępności stron internetowych,

d) podaje przykłady sytuacji, w których wymagane będzie stworzenie wersji kontrastowej strony internetowej, posiadającej taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna,

e) wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu włączenia cyfrowego i dostępności cyfrowej.

2. Omawia zagadnienia dotyczące narzędzi dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG a) omawia przykłady narzędzi stosowanych do badania dostępności stron www,

b) dobiera narzędzia do kryteriów sukcesu zawartych w standardzie WCAG.

Zestaw 2. Tworzenie stron internetowych zgodnych ze standardem dostępności WCAG
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Tworzy informacje i komponenty stron internetowych dostępne dla użytkownika a) opisuje elementy graficzne strony internetowej w tekście alternatywnym,

b) umieszcza multimedia, wykorzystując odtwarzacze dostępne dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza pod kątem osób korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników czytników ekranu,

c) ustala wygląd odnośników zamieszczonych w treściach artykułów tak, aby odróżniały się od pozostałego tekstu, poprzez stosowanie dodatkowych wyróżnień, np. podkreślenia,

d) tworzy treści, których kontrast w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1,

e) tworzy szablon serwisu internetowego umożliwiający powiększenie czcionki do 200% przy zachowaniu zawartości i funkcjonalności strony www,

f) przedstawia informacje tekstowe za pomocą tekstu, a nie np. grafiki.

2. Tworzy semantyczną strukturę strony internetowej a) ustala w kodzie HTML nagłówki w prawidłowej hierarchii,

b) stosuje tabele wraz z określeniem ich tytułu i komórek nagłówkowych,

c) tworzy mechanizmy nawigacyjne, jak np. grupy odnośników, za pomocą list,

d) ustala logiczną i intuicyjną kolejność nawigacji oraz czytania, poprzez zapisy w kodzie HTML.

3. Tworzy funkcjonalne komponenty strony internetowej a) tworzy nawigację wykorzystującą jedynie klawiaturę,

b) tworzy widoczny fokus,

c) tworzy mechanizmy zatrzymania informacji, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują,

d) tworzy menu służące do przeskoczenia, bez przeładowania strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic ("skip links"),

e) tworzy unikalne tytuły dla wszystkich podstron serwisu www,

f) tworzy odnośniki będące częścią nawigacji, jak np. rozwinięcia artykułów ("więcej", "czytaj więcej") tak, aby były uzupełnione o dodatkową treść,

g) tworzy inne sposoby odnalezienia informacji, jak np. mapa strony, wyszukiwarka.

4. Tworzy zrozumiałą treść strony internetowej a) definiuje główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,

b) oznacza w kodzie HTML treści występujące w języku obcym,

c) tworzy mechanizmy pozwalające na ostrzeganie o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie lub karcie przeglądarki,

d) zaopatruje w odpowiednie atrybuty ARIA dynamiczne zmiany treści, jak np. komunikaty w okienkach dialogowych, ostrzeżenia itp. (odbywające się bez przeładowania strony),

e) stosuje etykiety do wszystkich pól formularzy,

f) tworzy komunikaty tekstowe, które jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po próbie wysłania formularza.

5. Tworzy rzetelny kod HTML a) używa kodu HTML zgodnie z jego specyfikacją,

b) implementuje rozwiązania WAI-ARIA w kodzie HTML zgodnie ze specyfikacją.

Zestaw 3. Monitorowanie serwisu pod kątem standardu dostępności WCAG
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Stosuje automatyczne narzędzia do monitorowania serwisu a) dobiera narzędzia do sprawdzania serwisu,

b) sprawdza kontrast treści strony internetowej,

c) sprawdza poprawność kodu HTML,

d) sprawdza strukturę strony internetowej,

e) identyfikuje błędy na podstawie zachowań czytnika ekranu (np. NVDA, VoiceOver, JAWS),

f) identyfikuje błędy wskazane przez narzędzia walidujące.

2. Diagnozuje problemy z dostępnością strony internetowej a) identyfikuje problemy w zakresach: semantycznej struktury strony internetowej, zrozumiałości treści i komunikatów strony internetowej, możliwości obsługi strony internetowej za pomocą klawiatury, poprawności użycia elementów graficznych

i opisów alternatywnych, responsywności strony internetowej, występowania ruchomych elementów treści, występowania zabezpieczeń CAPTCHA (np. kody obrazkowe), poprawności zastosowania atrybutów WAI-ARIA,

b) tworzy listę problemów według ich ważności.

Zestaw 4. Usuwanie problemów związanych z dostępnością strony internetowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Sporządza rozwiązania dla kodu HTML a) wdraża konkretne rozwiązania w kodzie HTML w odnalezionym problemie,

b) testuje rozwiązania w przeglądarkach internetowych,

c) testuje rozwiązania w czytnikach ekranu.

2. Sporządza rozwiązania dla kodu CSS a) wdraża konkretne rozwiązania w kodzie CSS w odnalezionym problemie,

b) testuje rozwiązania w przeglądarkach internetowych,

c) testuje rozwiązania w czytnikach ekranu.

3. Sporządza rozwiązania dla kodu JavaScript a) wdraża konkretne rozwiązania w kodzie JavaScript w odnalezionym problemie,

b) testuje rozwiązania w przeglądarkach internetowych,

c) testuje rozwiązania w czytnikach ekranu.

4. Sporządza rozwiązania dla WAI-ARIA a) wdraża konkretne rozwiązania w kodzie WAI-ARIA w odnalezionym problemie,

b) testuje rozwiązania w przeglądarkach internetowych,

c) testuje rozwiązania w czytnikach ekranu.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody: test teoretyczny, zadanie praktyczne (studium przypadku) uzupełnione rozmową z komisją.

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków, którzy spełniają następujące wymagania:

Przewodniczący komisji:

- posiada minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. dostępności stron internetowych lub równoważnym związanym z dostępnością cyfrową stron internetowych,

- przeprowadził minimum 100 audytów dostępności stron www.

Wszyscy członkowie komisji walidacyjnej muszą:

- posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie (minimum 100 godzin szkoleniowych) w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności stron internetowych,

- posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie tworzenia stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG w ostatnich 3 latach przed powołaniem na członka komisji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje test teoretyczny. Może być przeprowadzana elektronicznie (np. na platformie internetowej wyposażonej w moduł egzaminacyjny) lub w wersji papierowej. Każda wersja testu teoretycznego (elektroniczna lub papierowa) musi spełniać standardy dostępności i być przeprowadzana pod nadzorem.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywna weryfikacja części teoretycznej walidacji. Praktyczną część walidacji przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym (np. Windows) i co najmniej dwie przeglądarki internetowe (np. Firefox i Chrome) oraz dostęp do połączenia internetowego i słuchawki. Konieczny jest również edytor kodu HTML, CSS, JavaScript do sporządzenia poprawek serwisu internetowego oraz czytnik ekranu (screen reader), program, z którego korzystają osoby niewidome (np. NVDA dla Windows, iOS VoiceOver dla MacOS). W czasie walidacji powinna być możliwość zainstalowania na komputerze innego oprogramowania lub dodatków do przeglądarek. Praktyczna część walidacji obejmuje wykonanie zadań praktycznych (obserwację w warunkach symulowanych). Rozmowa z komisją walidacyjną odbywa się tuż po wykonaniu zadań praktycznych i je uzupełnia. Pomieszczenie egzaminacyjne powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a platforma internetowa spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Nie określa się warunków, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji.
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Zmiany w prawie

Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.265

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 02/03/2021
Data ogłoszenia: 10/03/2021
Data wejścia w życie: 10/03/2021