Nadanie statutu Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

M.P.2021.224
ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Tracą moc:
1) zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. z 2018 r. poz. 461);
2) zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu (M.P. poz. 258).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

§  1.  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717 oraz z 2021 r. poz. 361), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
2) kultura fizyczna.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;
3) Departament Finansowy;
4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;
5) Departament Infrastruktury Sportu;
6) Departament Legislacyjny;
7) Departament Mecenatu Państwa;
8) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
9) Departament Nadzoru w Sporcie;
10) Departament Narodowych Instytucji Kultury;
11) Departament Ochrony Zabytków;
12) Departament Sportu dla Wszystkich;
13) Departament Sportu Wyczynowego;
14) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
15) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;
16) Departament Współpracy z Zagranicą;
17) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
18) Biuro Dyrektora Generalnego;
19) Biuro Finansów i Księgowości;
20) Biuro Kadr i Szkolenia;
21) Biuro Ministra;
22) Centrum Informacyjne.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:
1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;
3) Departament Finansowy;
4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;
5) Departament Legislacyjny;
6) Departament Mecenatu Państwa;
7) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
8) Departament Narodowych Instytucji Kultury;
9) Departament Ochrony Zabytków;
10) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
11) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;
12) Departament Współpracy z Zagranicą.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - kultura fizyczna zapewniają w szczególności:
1) Departament Infrastruktury Sportu;
2) Departament Nadzoru w Sporcie;
3) Departament Sportu dla Wszystkich;
4) Departament Sportu Wyczynowego.
§  5.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021