Mjanmy-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1977.06.15.

M.P.21.104
UMOWA
między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego o komunikacji lotniczej,
podpisana w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.
Przekład

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

będąc stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku; oraz

pragnąc zawrzeć umowę w celu ustanowienia linii lotniczych między oraz poza ich odnośne terytoria;

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

W rozumieniu niniejszej Umowy i Załącznika do niej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku i obejmuje każdy załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę tych załączników lub Konwencji zgodnie z jej artykułami 90 i 94 o tyle, o ile te załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obie Umawiające się Strony;
b) określenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministerstwo Komunikacji, a w przypadku Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego, Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji i Łączności lub, w obydwu przypadkach, każdą osobę lub organ uprawniony do wykonywania funkcji należących obecnie do tych władz;
c) określenie "wyznaczone przedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo przewozu lotniczego, które jedna Umawiająca się Strona wyznaczy, w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem 3 niniejszej Umowy;
d) określenie "terytorium" w odniesieniu do Państwa oznacza obszary lądowe i przylegające do nich wody terytorialne oraz przestrzeń powietrzną, pozostające pod suwerennością danego Państwa;
e) określenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie ustalone odpowiednio w artykule 96 Konwencji;
f) określenie "zdolność przewozowa" w odniesieniu do statku powietrznego oznacza potencjalny udźwig handlowy danego statku powietrznego oferowany na trasie lub części trasy; oraz
g) określenie "zdolność przewozowa" w odniesieniu do "uzgodnionych linii" oznacza pojemność statku powietrznego używanego na takiej linii dla przewozu pasażerów, towaru i poczty pomnożoną przez częstotliwość użytkowania takiego statku powietrznego w określonym czasie i na trasie lub części trasy.
ARTYKUŁ  2

Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu założenia regularnych międzynarodowych linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku do niniejszej Umowy, który stanowi część niniejszej Umowy. Linie te i trasy nazywane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami". Przedsiębiorstwo wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie korzystać przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach z następujących praw:

a) przelotu ponad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania;
b) lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych; oraz
c) załadowywania i wyładowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, poczty i towarów w punktach wyszczególnionych na określonych trasach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Załącznika do niej,
2.  Żadne postanowienie ustępu 1 niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako przyznające przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawo zabierania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony pasażerów, towaru i poczty przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadach najmu i przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  3
1.  Każda Umawiająca się Strona może wyznaczyć przedsiębiorstwo lotnicze do eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach. Zawiadomienie o wyznaczeniu będzie przekazane w drodze pisemnej przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Umawiająca się Strona, która otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu, powinna, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu, udzielić niezwłocznie przedsiębiorstwu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego. Takie zezwolenie eksploatacyjne nie może być przekazane innemu przedsiębiorstwu lotniczemu bez zgody Umawiającej się Strony, która udzieliła takiego zezwolenia.
3.  Władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron mogą żądać od przedsiębiorstwa wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przez wymienione władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych, zgodnie z postanowieniami Konwencji.
4.  Każda Umawiająca się Strona może nie uznać wyznaczenia przedsiębiorstwa lotniczego lub nie udzielić zezwolenia eksploatacyjnego, przewidzianego w ustępie 2 niniejszego artykułu albo nałożyć takie warunki, jakie może uważać za konieczne przy wykonywaniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo praw wyszczególnionych w artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli dana Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należy do Umawiającej się Strony, która wyznaczyła to przedsiębiorstwo, albo do osób posiadających jej przynależność państwową.
5.  Z chwilą otrzymania zezwolenia eksploatacyjnego, przewidzianego w ustępie 2 niniejszego artykułu, wyznaczone przedsiębiorstwo może rozpocząć w każdym czasie eksploatację każdej uzgodnionej linii pod warunkiem, że w stosunku do tej linii istnieje obowiązująca taryfa, ustalona zgodnie z postanowieniami artykułu 9 niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  4
1.  Każda Umawiająca się Strona może cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić wykonywanie praw wyszczególnionych w artykule 2 niniejszej Umowy przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony albo nałożyć takie warunki, jakie może uważać za konieczne przy wykonywaniu tych praw:
a) w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należy do Umawiającej się Strony, która wyznaczyła to przedsiębiorstwo albo do osób posiadających jej przynależność państwową, albo
b) w przypadku nieprzestrzegania przez to przedsiębiorstwo ustaw i przepisów Umawiającej się Strony, która przyznała te prawa, albo
c) w przypadku, gdy to przedsiębiorstwo w inny sposób narusza warunki eksploatacji przewidziane w niniejszej Umowie i Załączniku do niej.
2.  Prawo to będzie wykonane dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną chyba, że niezwłoczne cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia względnie nałożenie warunków przewidzianych w ustępie 1 niniejszego artykułu będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw hub przepisów.
ARTYKUŁ  5
1.  Przedsiębiorstwa wyznaczone przez Umawiające się Strony w celu eksploatacji uzgodnionych linii będą oferowały zdolność przewozową odpowiadającą bieżącemu i rozsądnie przewidywanemu zapotrzebowaniu na przewóz pasażerów, towaru i poczty na określonych trasach.
2.  Porozumienia, które mogą być zawarte między wyznaczonymi przedsiębiorstwami w przedmiocie eksploatacji uzgodnionych linii będą podlegały zatwierdzeniu przez władze lotnicze Umawiającej się Strony, jeżeli wymagają tego przepisy krajowe tej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  6
1.  Paliwo, oleje, części zamienne, normalne wyposażenie statku powietrznego i zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/ wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony, lub wzięte na pokład statku powietrznego na tym terytorium przez lub na rzecz drugiej Umawiającej się Strony lub jej wyznaczonego przedsiębiorstwa oraz przeznaczone wyłącznie do użytku przez lub na statku powietrznym tego przedsiębiorstwa będą traktowane przez pierwszą Umawiającą się Stronę, w odniesieniu do opłat celnych, kosztów inspekcyjnych oraz innych podobnych krajowych lub lokalnych opłat i obciążeń, w stopniu uprzywilejowania nie mniejszym niż uprzywilejowanie przyznane jej krajowemu przedsiębiorstwu lotniczemu eksploatującemu międzynarodowe linie lotnicze.
2.  Zapasy paliwa, oleje, części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy statku powietrznego /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/ pozostające na pokładzie statku powietrznego wyznaczonego przedsiębiorstwa jednej Umawiającej się Strony będą zwolnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony od opłat celnych, kosztów inspekcyjnych albo podobnych opłat lub obciążeń nawet, jeżeli te zapasy będą zużyte przez taki statek powietrzny w czasie lotów nad tym terytorium. Towary i przedmioty zwolnione w ten sposób mogą być wyładowane za zgodą władz celnych drugiej Umawiającej się Strony. Takie towary i przedmioty będą pozostawały pod nadzorem celnym aż do czasu ich wywozu.
3.  Opłaty, które każda z Umawiających się Stron może nałożyć, lub zezwolić na ich nałożenie, na wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony za używanie portów lotniczych i innych ułatwień będących pod jej kontrolą, nie będą wyższe od opłat za używanie takich portów lotniczych i ułatwień przez krajowe przedsiębiorstwo lotnicze tej Umawiającej się Strony eksploatujące podobne międzynarodowe linie lotnicze
ARTYKUŁ  7

Pasażerowie w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony będą poddani jedynie bardzo uproszczonej kontroli. Bagaż i towar w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych należności.

ARTYKUŁ  8
1.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony, regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście statków powietrznych, używanych w żegludze międzynarodowej, względnie eksploatację i żeglugę wspomnianych statków powietrznych w czasie, gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie również do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony, regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście pasażerów, załóg i towarów, przewożonych na pokładzie statków powietrznych, w szczególności te, które dotyczą wejścia, odprawy, imigracji, paszportów, kontroli celnej, dewizowej i sanitarnej, będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg i towarów przy wwozie i wywozie z terytorium tej Umawiającej się Strony statkami powietrznymi używanymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  9
1.  Taryfy, które mają być stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo jednej z Umawiających się Stron do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich elementów oceny, a zwłaszcza kosztu eksploatacji, słusznego zysku oraz taryf innych przedsiębiorstw przewozu lotniczego.
2.  Taryfy wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu będą, w miarę możliwości, ustalane w drodze porozumienia między wyznaczonymi przedsiębiorstwami obu Umawiających się Stron po konsultacji z innymi przedsiębiorstwami przewozu letniczego, eksploatującymi całość lub część danej trasy lub podobnych tras. Takie porozumienia, w miarę możliwości, będą zawierane zgodnie z procedurą ustanawiania taryf ustaloną przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
3.  Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym Umawiających się Stron co najmniej na czterdzieści pięć dni przed datą przewidzianą dla wejścia ich w życie. W przypadkach specjalnych termin ten może być skrócony pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.
4.  Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek innego powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, albo, jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu dni okresu czterdziestu pięciu dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego artykułu władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do. którejkolwiek taryfy, ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron będą starały się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
5.  Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
6.  Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu obowiązują do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami tego artykułu.
ARTYKUŁ  10

Każda Umawiająca się Strona przyznaje wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawo transferu nadwyżek nad wydatkami, uzyskanych przez to przedsiębiorstwo na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, bagażu, towaru i poczty, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu z zagranicą /w przypadku ich istnienia/, według oficjalnego bankowego kursu wymiany.

ARTYKUŁ  11

Każda Umawiająca się Strona przyznaje wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawo utrzymywania na jej terytorium przedstawicielstw z personelem niezbędnym do eksploatacji uzgodnionych linii.

ARTYKUŁ  12

W celu zapewnienia ścisłej współpracy we wszystkich sprawach wynikających z wykonywania niniejszej Umowy i Załącznika do niej, władze lotnicze będą konsultowały się wzajemnie od czasu do czasu lub na żądanie którejkolwiek z tych władz.

ARTYKUŁ  13

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy lub Załącznika do niej będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między władzami lotniczymi. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań spór będzie rozstrzygany w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

ARTYKUŁ  14
1.  Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie przeprowadzenie konsultacji w celu zmiany niniejszej Umowy. Takie konsultacje rozpoczną się w okresie sześćdziesięciu dni licząc od daty ich zaproponowania.
2.  Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uważa za pożądane wprowadzenie zmiany do Załącznika do niniejszej Umowy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą uzgodnić wprowadzenie każdej takiej zmiany.
3.  Każda zmiana do niniejszej Umowy lub Załącznika do niej, wprowadzona zgodnie z postanowieniami ustępów 1 lub 2 niniejszego artykułu, wejdzie w życie po jej potwierdzeniu w drodze wymiany not dyplomatycznych między Umawiającymi się Stronami.
ARTYKUŁ  15

Niniejsza Umowa pozostanie w mocy do czasu notyfikowania przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej Umawiającej się Stronie o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy.

W takim przypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania takiej notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę.

ARTYKUŁ  16

Niniejsza Umowa i Załącznik do niej wchodzą w życie w dniu podpisania.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swe odnośne rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie, dnia 15 czerwca 1977 roku, w dwu egzemplarzach w języku angielskim

ZAŁĄCZNIK
TRASA BIRMAŃSKA

Trasa, która będzie eksploatowana w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego:

Punkt początkowy Punkty pośrednie Punkt w Polsce Punkty położone dalej
Rangun Punkt w Bangladeszu lub Indiach lub Pakistanie do uzgodnienia,

Punkt na Środkowym Wschodzie do uzgodnienia,

Punkt w Europie do uzgodnienia

Warszawa Punkt w Czechosłowacji lub Niemieckiej Republice Demokratycznej lub Danii do uzgodnienia

Punkt w Holandii lub Zjednoczonym Królestwie do uzgodnienia

Uwaga:

Wyznaczone przedsiębiorstwo Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego może omijać jakikolwiek lub więcej punktów na określonej trasie na którymkolwiek lub wszystkich lotach albo zmieniać kolejność punktów według swego wyboru na powyższej trasie.

Może ono także zakończyć eksploatację linii na terytorium Polski.

Prawa te mogą być wykonane pod warunkiem, że linie wyznaczonego przedsiębiorstwa Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego rozpoczynają się lub kończą się na terytorium Birmy.

TRASA POLSKA

Trasa, która będzie eksploatowana w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Punkt początkowy Punkty pośrednie Punkt w Birmie Punkty położone dalej
Warszawa Punkt w Europie do uzgodnienia,

Punkt na Środkowym Wschodzie do uzgodnienia,

Punkt w Pakistanie lub Indiach lub Bangladeszu do uzgodnienia

Rangun Punkt w Tajlandii lub Singapurze lub Wietnamie do uzgodnienia,

Punkt w Australii lub Japonii do uzgodnienia

Uwaga:

Wyznaczone przedsiębiorstwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może omijać jakikolwiek lub więcej punktów na określonej trasie na którymkolwiek lub wszystkich lotach albo zmieniać kolejność punktów według swego wyboru na powyższej trasie. Może ono także zakończyć eksploatację linii na terytorium Birmy. Prawa te mogą być wykonywane pod warunkiem, że linie wyznaczonego przedsiębiorstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpoczynają się lub kończą na terytorium Polski.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021