Międzyresortowy Zespół do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

M.P.2020.805
ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) koordynowanie i monitorowanie wdrażania "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", zwanego dalej "Programem", w tym:
a) dokonanie pomiaru realizacji celów Programu,
b) przyjęcie, na dany rok, harmonogramu realizacji Programu,
c) akceptowanie listy projektów do realizacji w ramach Programu, poprzedzone określeniem na dany rok:
liczby projektów składanych przez wojewodów do dofinansowania,
zasad dofinansowania z Programu dla jednego projektu,
kryteriów formalnych oceny projektów;
2) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych projektów do dofinansowania z rezerwy celowej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) pozostali członkowie Zespołu, po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
a) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
b) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
c) ministra właściwego do spraw rodziny i zabezpieczenia społecznego,
d) ministra właściwego do spraw transportu,
e) ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) Ministra Sprawiedliwości,
g) Komendanta Głównego Policji,
h) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
i) Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli organów administracji rządowej, uczelni oraz organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 2.
3.  Przewodniczący może wyznaczyć spośród członków Zespołu zastępcę, który wykonuje zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.  Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) ustalanie terminów i porządku kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) powierzanie członkom Zespołu wykonania określonych prac służących realizacji zadań Zespołu;
5) zlecanie, w uzasadnionych przypadkach, wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  5.  Przewodniczący powołuje grupy robocze składające się z członków Zespołu lub ekspertów przez nich wskazanych, których zadaniem jest wsparcie Zespołu, a w szczególności ocena, pod względem formalnym i merytorycznym, projektów wskazanych do dofinansowania przez wojewodów.
§  6. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.  Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwał przez Zespół w trybie obiegowym. Zespół może prowadzić prace przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Uzgodnione projekty uchwał przeznaczone do rozpatrzenia przez Zespół w trybie obiegowym sekretarz przekazuje członkom Zespołu na wskazane adresy poczty elektronicznej. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli we wskazanym terminie żaden z członków Zespołu nie zgłosi sprzeciwu.
4.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz ekspertom, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
5.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  7. 
1.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
2.  Regulamin określa, w szczególności, tryb:
1) zwoływania posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenia obrad;
3) protokołowania posiedzeń Zespołu;
4) podejmowania uchwał przez Zespół;
5) powoływania grup roboczych;
6) zapraszania osób niebędących członkami Zespołu do udziału w pracach Zespołu.
§  8.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są obowiązane do współdziałania przy realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  9. 
1.  (uchylony).
2.  Przewodniczący, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przedstawia Radzie Ministrów roczny raport postępu realizacji Programu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy.
§  10. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu, powoływanych grup roboczych oraz zlecaniem opracowania dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 5, są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  11. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Zespół zakończy prace po przyjęciu przez Radę Ministrów ostatniego rocznego raportu postępu realizacji Programu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
§  12.  Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".
§  13.  Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" (M.P. poz. 637).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.805 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Międzyresortowy Zespół do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".
Data aktu: 07/03/2018
Data ogłoszenia: 17/09/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2018