Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.

M.P.2020.803
ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu ograniczenie szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
2) uzgodnienie wspólnego stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.
2.  Zespół realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:
1) analizę danych dotyczących stanu populacji oraz występowania ptaków i ssaków powodujących szkody w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
2) analizę stanu prac nad pojemnością środowiska dla populacji foki szarej i kormorana, w szczególności w ramach międzynarodowych gremiów i grup roboczych, w tym międzynarodowej grupy eksperckiej do spraw ssaków morskich (HELCOM EG MAMA) i możliwości wykorzystania tych danych w pracach Zespołu;
3) wymianę informacji i poglądów, a także prezentację opinii oraz stanowisk w sprawach związanych ze szkodami powodowanymi przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
4) analizę możliwości przetestowania nowych środków ograniczających szkody powodowane przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i w gospodarce rybackiej;
5) ocenę skuteczności istniejących rozwiązań mających na celu ograniczenie problemu szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) dwóch współprzewodniczących wyznaczonych po jednym przez:
a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Ministra Środowiska - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Środowiska;
2) pozostali członkowie Zespołu, wyznaczeni w równiej liczbie przez:
a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Ministra Środowiska - spośród pracowników Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
3) dwóch sekretarzy - wyznaczonych odpowiednio przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Ministra Środowiska spośród pracowników Ministerstwa Środowiska.
2.  Członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela, będącego pracownikiem komórki organizacyjnej odpowiednio ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z której został wyznaczony ten członek.
§  4.  W pracach Zespołu, na zaproszenie każdego ze współprzewodniczących Zespołu, mogą brać również udział, w charakterze doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw związanych z przedmiotem prac Zespołu.
§  5. 
1.  Zadania, o których mowa w § 2, Zespół wykonuje w trakcie posiedzeń.
2.  Zespół może realizować swoje zadania również w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3.  Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
§  6. 
1.  Zespół działa kolegialnie. Członkowie Zespołu dążą do osiągnięcia porozumienia.
2.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzygają wspólnie współprzewodniczący.
3.  Sekretarzom oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4, nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć przez Zespół.
§  7. 
1.  Współprzewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i program kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
3) podpisuje protokół z posiedzeń Zespołu.
2.  Pracom Zespołu przewodniczy współprzewodniczący Zespołu, który zwołał posiedzenie Zespołu.
§  8. 
1.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3.  Koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób, o których mowa w § 4, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub Minister Środowiska.
§  9. 
1.  Współprzewodniczący Zespołu przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń Zespołu;
2) stanie realizacji przez Zespół zadań przewidzianych do wykonania w okresie objętym sprawozdaniem;
3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy;
4) zmianach w składzie Zespołu;
5) kosztach funkcjonowania Zespołu;
6) potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych przez Zespół w obszarze należącym do zakresu jego działalności oraz wskazanie środków, które pozwolą te zagrożenia ograniczyć lub ich uniknąć;
7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.
§  10. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.
2.  Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia:
1) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w przypadku posiedzenia Zespołu zwoływanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a;
2) Ministerstwo Środowiska - w przypadku posiedzenia Zespołu zwołanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.
3.  Protokół sporządza sekretarz, będący pracownikiem urzędu zapewniającego obsługę organizacyjną itechniczno - biurową Zespołu.
4.  Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 - są pokrywane z budżetu państwa z części 62 - rybołówstwo, której dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
2) pkt 2 - są pokrywane z budżetu państwa z części 41 - środowisko, której dysponentem jest Minister Środowiska.
§  11.  Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 01.10.2020
Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.803 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.
Data aktu: 27/05/2019
Data ogłoszenia: 16/09/2020
Data wejścia w życie: 04/06/2019