Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego.

M.P.2020.790
UCHWAŁA Nr 213/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego (M.P. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 i w § 4 w ust. 2 skreśla się wyraz "niepełnosprawnego";
2) w § 5 w ust. 3 skreśla się wyraz "niepełnosprawnemu";
3) załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Instrukcja głosowania korespondencyjnego
1. Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1) zaadresowaną kopertę zwrotną;
2) kartę do głosowania*/karty do głosowania*;
3) kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5) niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną*/nakładki na karty do głosowania sporządzone* w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zwrócił się o jej*/ich* przesłanie, zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "X" są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania*/karty do głosowania* umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania"*/"Koperta na karty do głosowania"* i kopertę tę zakleić. **Należy pamiętać, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej karty do głosowania w tych wyborach wkłada się do jednej koperty na karty do głosowania.** Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania*/na karty do głosowania* spowoduje, że karta do głosowania*/karty do głosowania* w niej się znajdująca*/znajdujące* nie będzie uwzględniona*/nie będą uwzględnione* przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania*/ na karty do głosowania* nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania* należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
5. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia;
2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania*/karty do głosowania* nie będzie*/nie będą* uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*,
2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.
6. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego lub wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, a otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców;
3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.
7. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Odbiór następuje spod drzwi mieszkania lub innego lokalu, pod adresem doręczenia pakietu wyborczego, z zastosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych. O zasadach odbioru poinformuje przedstawiciel Poczty Polskiej, przekazując pakiet wyborczy.
8. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Nie dotyczy to wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
9. W przypadku gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, w których wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca otrzymuje - w jednej przesyłce - tyle pakietów wyborczych, w ilu wyborach głosuje korespondencyjnie. W takim przypadku czynności, o których mowa w instrukcji, należy wykonać odrębnie dla każdych z przeprowadzanych wyborów.

____________

Pouczenie dla urzędnika wyborczego i obwodowej komisji wyborczej (nie drukować na instrukcji):

Fragmenty instrukcji oznaczone "*" należy umieścić w liczbie mnogiej w przypadku wyborów do Sejmu i do Senatu, a w liczbie pojedynczej w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zdanie oznaczone "**" umieszcza się tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu przeprowadzane są wybory do Sejmu i do Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i/lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

Punkt 9 instrukcji należy umieścić tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory. Nie dotyczy to jednakże przypadku, gdy odbywają się wyłącznie wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Instrukcja głosowania korespondencyjnego
1. Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1) zaadresowaną kopertę zwrotną;
2) kartę lub karty do głosowania (wyborca otrzyma tyle kart, do ilu organów przeprowadzane są wybory);
3) kopertę na kartę lub karty do głosowania, zwaną dalej "kopertą na kartę do głosowania";
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5) niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę lub nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zwrócił się o ich przesłanie, zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Karta do głosowania w wyborach do:
1) rad gmin (miast) - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na szarym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
2) rad powiatów - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na żółtym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
3) sejmików województw - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na niebieskim tle i w prawym górnym rogu ma wycięty jeden otwór o średnicy 7 mm;
4) rad dzielnic m.st. Warszawy - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na żółtym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm.
3. Karty wymienione w pkt 2 mogą być jedną kartą zadrukowaną jednostronnie lub składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4.
4. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
1) w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na różowym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm lub zamiast wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg;
2) w których głosuje się na jednego kandydata - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwisko i imię kandydata drukowane jest na różowym tle i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5, a w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm lub zamiast wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg;
3) w głosowaniu ponownym - drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na różowym tle i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5, a w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 7 mm lub zamiast wyciętego otworu ma ścięty prawy górny róg.
5. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "X" są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
6. Po oddaniu głosu należy kartę lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. *Należy pamiętać, że wyborca głosujący korespondencyjnie do jednej koperty na kartę do głosowania wkłada wszystkie karty do głosowania w tych wyborach.* Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
7. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
8. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia;
2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania,
2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.
9. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego lub wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, a otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;
2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców;
3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.
10. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Odbiór następuje spod drzwi mieszkania lub innego lokalu, pod adresem doręczenia pakietu wyborczego, z zastosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych. O zasadach odbioru poinformuje przedstawiciel Poczty Polskiej, przekazując pakiet wyborczy.
11. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Nie dotyczy to wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

_____________

Pouczenie dla urzędnika wyborczego i obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania (nie drukować na instrukcji):

1. W przypadku wyborów w toku kadencji w miejsce pkt 2-4 należy wpisać informację na temat karty do głosowania używanej w danych wyborach i odpowiednio zmienić numerację pozostałych punktów.

2. W przypadku gdy wybierany jest tylko jeden organ:

1) zdanie oznaczone "*" należy pominąć;

2) w miejscach, w których mowa jest o "karcie lub kartach do głosowania", należy użyć tylko liczby pojedynczej.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.790

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego.
Data aktu: 18/08/2020
Data ogłoszenia: 03/09/2020
Data wejścia w życie: 18/08/2020