Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.251
UCHWAŁA Nr 29/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 5);
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;
3) ma ścięty prawy górny róg.
2.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................ Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X", oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4.  Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 
1.  W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.
2.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu ................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3.  Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  3. 
1.  Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wykonywana jest na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250 g/m2 lub z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy róg, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a.
4.  Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.
5.  U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki. W przypadku wykonania nakładki na papierze offsetowym informacja ta może być wydrukowana pismem płaskim bezpośrednio na nakładce.
6.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do uchwały.
§  4. 
1.  Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu sporządzana jest w formacie A5.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3.  Na nakładce na kartę wycięte są 2 kratki.
4.  Przepisy § 3 ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do uchwały.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.251

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 24/02/2020
Data ogłoszenia: 06/03/2020
Data wejścia w życie: 24/02/2020